Baggeren watergangen Montfoort

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

In dit gebied zijn we aan het baggeren. Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat en een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreid de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af naar een weilanddepot waar het kan drogen. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is aannemer de Kuiper uit Noordeloos bezig met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Er is er een vergund weilanddepot aangelegd. De aannemer heeft de direct betrokken perceeleigenaren, voorafgaand aan de werkzaamheden, benaderd om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Wie voert het werkt uit?

Aannemersbedrijf de Kuiper uit Noordeloos.

Baggerkaart

Kaart van het gebied. De blauwe lijnen geven aan welke watergangen er gebaggerd gaan worden.

De blauwe lijnen geven aan welke watergangen er gebaggerd gaan worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

De werkzaamheden zijn bijna allemaal uitgevoerd. Er zijn nog enkele restpunten die in het najaar uitgevoerd zullen worden. Tot  en met het vierde kwartaal van 2023 heeft de aannemer de tijd om de werkzaamheden af te ronden. Het weilanddepot wordt na maximaal 3 jaar, november 2026, opgeruimd.