Baggeren watergangen Nieuwegein

Baggeren van de watergangen is onderhoudswerk en is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, of hij vervoert hij de bagger naar een verspreidingslocatie waar het kan drogen. Welke methode gekozen wordt, hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Door te baggeren kunnen we de watergangen op diepte houden kunnen we ervoor zorgen dat er een goede aan- en afvoer van water kan blijven. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert de doorstroming van water. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Op een aantal invalswegen worden borden geplaatst zodat de bewoners op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Daarnaast benadert de aannemer, voorafgaand aan de werkzaamheden, de direct betrokken perceeleigenaren om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Samen met de gemeente Nieuwegein

We voeren dit project uit in samenwerking met de gemeente Nieuwegein. Gelijktijdig worden watergangen van de gemeente en van het waterschap gebaggerd om overlast in de omgeving te beperken. De watergangen in Park Oudegein moeten eerder gebaggerd zijn. De Gemeente Nieuwegein zal dit onderdeel van het project begeleiden.

Baggerkaart

Op deze kaart is te zien waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De baggerwerkzaamheden in Park Oudegein zijn bijna klaar. Medio augustus baggert de aannemer bij de scholen “de schouw” en het Oosterlichtcollege. Daarna worden de andere watergangen in de gemeente Nieuwegein gebaggerd. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen, wordt het werk begeleid door een ecoloog. De aannemer heeft tot de zomer van 2024 de tijd.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

De watergangen in Park Oudegein worden eerst gebaggerd. Daarna, vanaf de zomer van 2023, worden de andere watergangen in de gemeente Nieuwegein gebaggerd. Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen, wordt het werk begeleid door een ecoloog. De aannemer heeft tot de zomer van 2024 de tijd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.