Projectplanning Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet

In 2016 heeft het waterschap een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de kadeverbetering. Er zijn in dat jaar onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen opgesteld en er is overleg gevoerd met diverse partijen, zoals bewoners, gemeente, beheerders van kabels en leidingen en andere belanghebbenden.

In november 2016 zijn de voorlopige plannen voor de kadeverbetering toegelicht op een informatieavond voor bewoners en andere belangstellenden. Vervolgens zijn de plannen besproken met de eigenaren van percelen waarop werkzaamheden plaatsvinden. Uit al deze afstemmingsmomenten zijn aandachtspunten naar voren gekomen, waarmee we zo goed mogelijk rekening houden in het ontwerp en tijdens de uitvoering.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met maart 2021 uitgewerkt.

Fase 5 - Aanvragen vergunningen en afronden van procedures (mei tot en met december 2021)

Fase 6 - Aanbesteding aan aannemer (februari 2021)

De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2022 worden afgerond.