Start inspraak ontwerp-projectplan park Oudegein

Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project capaciteitsvergroting Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer)+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. In het ontwerp-projectplan staan maatregelen beschreven die uitgevoerd moeten worden om in tijden van het inwerking zijn van de wateraanvoer naar West-Nederland, de afvoer van water uit het park mogelijk te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot een robuust watersysteem met een betere doorstroming en waterkwaliteit.

Herziening peilbesluit nodig

Door de maatregelen uit het ontwerp-projectplan wijzigen de peilgebiedsgrenzen uit het peilbesluit Oudegein 2014. De wijzigingen zijn opgenomen in de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2018). In het peilbesluit staat per peilgebied aangegeven welke waterstanden het waterschap hanteert.

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit indienen. Dat kan zowel schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 15 november 2018. Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Neem dan contact op met Chris Fitzpatrick. Zijn contacctgegevens vindt u in de rechterbalk.

Inspraakrapport

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan en de partiële herziening van het peilbesluit wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. De definitieve partiële herziening van het peilbesluit wordt samen met het inspraakrapport door het Algemeen bestuur vastgesteld.


Contact

Ontwerp-projectplan

Chris Fitzpatrick: 06-21349037 of chris.fitzpatrick@hdsr.nl.

Ontwerp partiële herziening op het peilbesluit

Mathilda Rebel: (030) 209 7013 of mathilda.rebel@hdsr.nl.