Start inspraak ontwerp projectplan Polsbroek – KWA+

Gepubliceerd op 22 april 2020

Het waterschap heeft een ontwerp-projectplan opgesteld voor verschillende maatregelen ten westen van Polsbroek. Het gaat onder meer over het vervangen van de verkeersbrug in de Slangeweg, het aanbrengen van nieuwe stuwen en het verbreden van sloten. De maatregelen zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+). Het projectplan ligt van 23 april t/m 3 juni 2020 ter inzage.

Project KWA+

Tijdens extreme droogte kampt West-Nederland met verzilting en is er te weinig zoetwater beschikbaar. De aanvoer van water via de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) biedt dan uitkomst. Door de klimaatverandering is er vaker en langduriger behoefte aan zoetwater. Reden voor het waterschap om de KWA uit te breiden.

Wateraanvoer Lopikerwaard en Polsbroek

Een van de aanvoerroutes van de KWA loopt via gemaal De Koekoek door de Lopikerwaard naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bij het dorp Polsbroek zorgen onder meer een smalle doorvoer onder de brug in de Slangeweg en twee stuwen voor een versmalling en opstuwing van water. Het waterschap wil de duiker vervangen door een brug waar meer water onder door kan stromen. Andere maatregelen zijn het verbreden van de huidige  en het graven van een nieuwe watergang, het versterken van een kade, het verwijderen van een stuw en het plaatsen van drie stuwen.

De voorgenomen maatregelen

In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap in de buurt van Polsbroek gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. U vindt hierin ook wat de gevolgen zijn voor de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Inspraak

Tot en met 3 juni 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap en sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Mailen kan ook naar kwa@hdsr.nl. Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen kunt u een afspraak maken met de omgevingsmanager Martijn Oosting, 06-2029 4006.

Online presentatie

Bij de start van de inspraak over een projectplan organiseert het waterschap vaak een informatieavond voor de omgeving. Door alle maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een fysieke avond niet mogelijk. Op de projectpagina over de KWA+, staat een online presentatie over het plan en de geplande werkzaamheden.