Projectplan KWA+ Polsbroek vastgesteld

Gepubliceerd op 2 juli 2020

Het projectplan ‘Polsbroek: Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-Nederland’ en het bijbehorende inspraakrapport is op 30 juni 2020 definitief vastgesteld. In het projectplan staan de voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven waarmee extra water door de (hoofd)watergangen kan stromen. Het gaat onder meer over het vervangen van de verkeersbrug in de Slangeweg, het aanbrengen van nieuwe stuwen en het (ver)graven van watergangen. Ook wordt er meteen voor gezorgd dat de regionale kade in het projectgebied op orde is. 
Doel van de maatregelen is de aanvoer van extra water naar West Nederland in tijden van extreme droogte te vergroten.

Inspraakrapport

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van donderdag 23 april tot en met woensdag 3 juni. Tijdens deze periode zijn er vijf zienswijzen ingediend. In het ook vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan. 
In de rechterbalk vind u het definitieve projectplan, het inspraakrapport, de bekendmaking en een link naar de projectpagina.

Beroep

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gepland van begin 2021 tot begin 2022. Deze planning is onder voorbehoud.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur van de KWA+, bereikbaar op telefoonnummer +3130 634 5758, e-mail kwa@hdsr.nl.