Onderzoeken in de Lopikerwaard

In de Lopikerwaard zorgen smalle en ondiepe watergangen voor knelpunten in de wateraanvoer. Om tijdens langdurige droogte voldoende water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn maatregelen nodig. Voordat het waterschap met de werkzaamheden kan starten, vinden verschillende veldonderzoeken plaats.

Flora- en faunaonderzoek

Vorige zomer heeft er al een verkennend flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de mogelijkheid bestaat dat de heikikker, een beschermde diersoort, overwintert en zich voortplant in het projectgebied. Ook de grote Modderkruiper komt mogelijk voor in een te dempen sloot. De komende maanden volgt een aanvullend onderzoek.

Cultuurhistorisch- en archeologisch onderzoek

Ook heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden om de cultuurhistorische en archeologische waarden in het projectgebied in beeld te brengen.

Met betrekking tot archeologie wordt op de locaties waar een hogere archeologische verwachtingswaarde geldt de komende maand een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Handboringen gaan uitwijzen of  historische bodems nog intact zijn en of er archeologische resten aanwezig zijn. Aan de hand hiervan krijgen we een beeld of er locaties zijn waar de geplande werkzaamheden mogelijk archeologische waarden raken. Is dit het geval dan kijken we in afstemming met de gemeentes hoe hiermee om te gaan.

Bodemonderzoeken

Ook is, voor het grootste deel van het projectgebied, onderzocht of de waterbodem en landbodem verontreinigd zijn. Met handboringen is inzicht verkregen in de bodemopbouw en -samenstelling. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald of de vrijkomende grond lokaal hergebruikt kan worden, in depot moet of afgevoerd moet worden.

Op de locaties waar nieuwe kunstwerken gepland zijn (landbouwbruggen, wandelbrug), is het draagvermogen van de grond getest en wordt de grondwaterstand gemonitord. Dit om ervoor te zorgen dat de nieuwe bruggen goed inpasbaar zijn.

De nieuwe oevers die aangelegd gaan worden na verbreding van watergangen zullen stevig genoeg moeten zijn. Daarom is onderzoek gedaan naar erosiebestendigheid.

Waar vinden de onderzoeken plaats

De veldonderzoeken zijn voor een groot deel al uitgevoerd. De onderzoeken vinden plaats langs de volgende watergangen: maalvliet Keulevaart en Koekoek, Lange Vliet, Groote Kerkvliet en de Lansing (zie overzichtskaart onderzoeksgebied). Indien mogelijk worden de onderzoeken vanaf het water uitgevoerd. Als het nodig is om een onderzoek vanaf een perceel uit te voeren, vragen we vooraf toestemming aan de grondeigenaar.


Meer weten?

Bij vragen over de onderzoeken kunt u mailen naar kwa@hdsr.nl

Overzichtskaart van het onderzoeksgebied

Traject Lopikerwaard