Flora- en faunaonderzoek Lopikerwaard

Gepubliceerd op 3 augustus 2020

In de Lopikerwaard zorgen smalle en ondiepe watergangen voor knelpunten in de wateraanvoer. Om tijdens langdurige droogte voldoende water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn maatregelen nodig. Voordat het waterschap met de werkzaamheden kan starten, vinden verschillende onderzoeken plaats waaronder het flora- en faunaonderzoek.

Flora- en faunaonderzoek

Met dit onderzoek toetst het waterschap of er bijzondere natuurwaarden of beschermde planten en of diersoorten aanwezig zijn - of zouden kunnen zijn. Als dat het geval is, houden we hier rekening mee bij de uitvoering van het project.

Veldbezoek

Voor het verkennend flora- en faunaonderzoek vindt er één veldbezoek plaats langs de oevers van de trajecten waar waarschijnlijk maatregelen getroffen moeten worden. Dit betekent dat er veldonderzoek gedaan wordt langs de volgende watergangen: maalvliet Keulevaart, Lange Vliet, Groote Kerkvliet en de Lansing (zie overzichtskaart onderzoeksgebied). Dit onderzoek wordt vanaf het water uitgevoerd en hierdoor is het niet nodig om particuliere percelen te betreden. Het veldonderzoek zal plaatsvinden op 3 augustus 2020 door ecologen van Bureau Waardenburg.

De resultaten

Met de resultaten van het onderzoek kunnen we in de volgende stap bekijken of er soorten zijn die nader onderzocht moeten worden én kunnen maatregelen opgesteld worden om de beschermde flora en fauna te behouden.

Vragen?

Heeft u vragen over het flora- en faunaonderzoek? Stuur dan een mail naar kwa@hdsr.nl.