Ozoninstallatie Rioolwaterzuiveringsinstallatie Houten

Laatst gepubliceerd op 4 januari 2024

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Houten kwam als hotspot uit de landelijke analyse van alle zuiveringsinstallaties op het gebied van medicijnenresten in het afvalwater. Een hotspot is een rioolwaterzuiveringsinstallatie met grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Daarom wordt er bij de rwzi een ozoninstallatie gebouwd om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. In Nederland zijn wij de eerste die een dergelijke installatie bouwen.

Wat gaan we doen?

De nieuwe installatie bestaat uit een ontvangstput met opvoerpomp, een ozonreactor waar de ozon in het water wordt gedoseerd, een gebouwtje voor de ozongenerator en een zuurstofopslagtank. De installatie zorgt ervoor dat minimaal 70% minder medicijnresten op het Amsterdam-Rijnkanaal worden geloosd. De ozoninstallatie kan tot 870 m3/u afvalwater behandelen.

Waarom gaan we dit doen?

Onderzoek door het RIVM laat zien dat er reden tot zorg is voor de waterkwaliteit door de aanwezigheid van medicijnresten. Medicijnresten hebben een negatief effect op het waterleven in oppervlaktewater en de bereiding van goed drinkwater. Het extra zuiveren van afvalwater is een belangrijke schakel om de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen. Dit project maakt deel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van I&W.

Betere waterkwaliteit

De ozoninstallatie zorgt ervoor dat er minder medicijnresten in het milieu terechtkomen. Het verwijderen van extra medicijnenresten heeft bovendien een positieve invloed op de kwaliteit van de drinkwaterinnamebron in het Lekkanaal.

Innovatief project

Uit de meest gangbare technieken bleek ozon de beste manier voor de rioolwaterzuivering in Houten. De techniek voldoet niet alleen aan de criteria van het ministerie, de kosten voor een ozonreactor zijn ook nog eens veel lager dan bij andere oplossingen. Bovendien past het beter binnen het circulaire milieudenken, is de installatie makkelijker in het gebruik en zorgt de reactor niet voor extra slibverwerking. Het is de bedoeling dat de komende jaren meerdere zuiveringen van De Stichtse Rijnlanden uitgerust worden met een dergelijke installatie.

We zijn in Nederland nog niet zo bekend met het toepassen van ozon bij waterzuiveringsinstallaties. Het project geeft ons de mogelijkheid hier meer over te leren voor latere toepassingen.

Wat is onze werkwijze?

We gebruiken een bouwteamconstructie. Gezamenlijk met de aannemer, adviseur en ozonspecialist verzorgen we de engineering. Op deze manier wordt invulling gegeven aan lerend implementeren en verkrijgen wij kennis van de techniek.

Wie voert het werk uit?

Een bouwteam, bestaande uit Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Pannekoek GWW, Witteveen+Bos en Nijhuis Water Technology, heeft de installatie ontworpen. In dit innovatieve project wordt de kennis van ozoninstallaties geleverd door Nijhuis Water Technology. Pannekoek GWW bv is aangesloten als civiele aannemer en Witteveen+Bos als ingenieursbureau. Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld. Het werk wordt vanaf september 2021 door de civiele aannemer uitgevoerd.

3D-impressiebeeld van de nieuwe installatie

Op dit impressiebeeld staat de installatie naast de nabezinktank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Houten.

Contact

Martijn Fokken
Martijn Fokken
Projectleider

Techniek

De ozoninstallatie verwijdert de in het effluent aanwezige medicijnresten en overige microverontreinigingen. Ozon is een gas dat in contact met afvalwater zorgt voor oxidatie van microverontreinigingen. Het is een effectief en bewezen proces voor de afbraak van organische microverontreinigingen zoals hormoonverstorende verbindingen en antibiotica.  De techniek wordt onder andere al in Duitsland toegepast. We hebben verschillende mogelijkheden vergeleken en weloverwogen voor de techniek met ozon gekozen. Ozon bleek het meest gunstig op het gebied van de mate waarin medicijnresten worden verwijderd, energieverbruik, duurzaamheid, gebruik van schaarse grondstoffen en kosten.

Innovatieprogramma Microverontreinigingen I&W

Dit project maakt deel uit het van Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dit programma wil de weg vrijmaken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of voor mogelijke verbeteringen van bestaande technieken. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de ozoninstallatie een bijdrage gekregen uit dit innovatieprogramma van 1,65 miljoen euro.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het definitieve ontwerp is vastgesteld.

De werkzaamheden zijn in september 2021 van start gegaan. De installatie is inmiddels geheel afgebouwd en wordt na de bouwvakperiode vanaf eind augustus getest.

Eind oktober wordt de ozoninstallatie volledig in gebruik genomen en overgedragen aan het waterschap. Na de overdracht worden de prestaties van de installatie een jaar lang nauwlettend gevolgd. In dit vervolgtraject worden het energieverbruik en verwijderingsrendement verder geoptimaliseerd.“