Baggeren polders Vechten, Oudwulven, Vlowijkerpolder en Oudwulverbroek

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

In dit gebied gaan we baggeren. Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat en een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, als dat niet kan is het ook mogelijk dat hij de bagger vervoert naar een weilanddepot waar het kan drogen. De bagger wordt dan getransporteerd door drijvende leidingen. Welke methode gekozen wordt, hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap stuurt een paar maanden voordat er gebaggerd gaat worden een brief naar de perceeleigenaren om aan te kondigen dat er gebaggerd gaat worden. De aannemer zal voorafgaand aan de werkzaamheden de direct betrokken perceeleigenaren, direct voorafgaand aan de werkzaamheden, benaderen om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment loopt de aanbesteding en zal er op korte termijn een aannemer geselecteerd worden.  Er is nog niet bekend op welke manier het uitgevoerd gaat worden.

Baggerkaart

Kaart van het gebied. De blauwe lijnen geven aan waar gebaggerd gaat worden. Het baggeren vindt plaats in de polders Vechten, Oudwulven, Vlowijkerpolder en Oudwulverbroek.

De blauwe lijnen op de kaart geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start binnenkort met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog De aannemer heeft tot het tweede kwartaal van 2024 de tijd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. Tot medio maart 2024 heeft de aannemer de tijd om de watergangen te baggeren. Als er een weilanddepot wordt aangelegd wordt dit na 3 jaar,  begin 2027, opgeruimd. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er een droog voorjaar en  een droge zomer is, dan droogt de bagger sneller in en kan het eerder verwijderd worden.