Ligplaatsen

Er is veel recreatievaart op de vaarwegen en -wateren van het waterschap. Toezicht op de nautische veiligheid is belangrijk omdat niet alle vaarweggebruikers voldoende ervaring hebben of zich aan de regels (willen) houden. Voor de veiligheid van het vaarverkeer is het ook noodzakelijk dat er geen concessies aan het vaarwegprofiel worden gedaan. Het bochtige karakter van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), onder andere in Oudewater, beperkt het overzicht en de beschikbare vaarstrook is op veel plaatsen al smaller dan gewenst. Bij het vaststellen van locaties waar tijdelijk kan worden afgemeerd en waarvoor permanente ontheffing kan worden verleend, worden de Richtlijnen Vaarwegen 2017 (Rijkswaterstaat, december 2017) als een uitgangspunt gehanteerd. De ligplaatsen binnen deze locaties zijn met borden gemarkeerd. Binnen het nautisch beheer staat het garanderen van een vlot en veilig vaarverkeer voor ons waterschap voorop.

Dat betekent onder andere dat de afmetingen van de vaartuigen moeten passen bij de vaarwegclassificering en het vaarwegprofiel van de GHIJ. Ook voor de maximum vaarsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom, en voor de situering van ligplaatsen zijn een vlot en veilig vaarverkeer het uitgangspunt. Het waterschap heeft het ligplaatsenbeleid van Rijkswaterstaat als uitgangspunt voor het eigen beleid overgenomen. In samenspraak met de gemeenten langs de GHIJ kijkt het waterschap waar kan worden tegemoet gekomen aan de vraag naar (extra) ligplaatsen. Bijvoorbeeld door ruimte te zoeken in aangrenzende wateren. Hierbij wordt ook gekeken of uitbreiding van het aantal tijdelijke ligplaatsen voor passsanten (de zogenaamde 3 x 24 uursligplaatsen) mogelijk is. Wanneer dat het geval is wordt hiervoor een besluit door het waterschap genomen en gepubliceerd.

Varen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Bootje bij Montfoort

Als u wilt varen op het water in beheer van het waterschap, gelden er vaarregels. Op de pagina Varen vindt u welke vaarwegen in beheer van het waterschap zijn en wat de regels zijn. Ook staat hier informatie over stremmingen, openingstijden bruggen, sluizen en afmeergelegenheden.

Definitie ligplaatsen

Onder ligplaatsen verstaan we die plaatsen waar het op grond van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is toegestaan ligplaats te nemen. Ligplaats mag worden genomen daar waar dat met borden is aangegeven. We maken onderscheid in

Contact

Vragen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.