Voorstel om Voorkeursalternatief (VKA) project GHIJ-Noord vast te stellen

Het project dijkverbetering GHIJ-Noord heeft als doel om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Een deel van de 18 kilometer lange regionale waterkering aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) moet verbeterd worden. De waterkering ligt tussen Achthoven-Oost (Meerndijk) en Hekendorp. In de Verkenningsfase zijn alle oplossingen in beeld gebracht en is afgewogen wat de beste oplossing is om de dijk te verbeteren: het Voorkeursalternatief.

Op 1 december wordt dit Voorkeursalternatief besproken in de commissie van advies van het waterschap. Deze vergadering is openbaar. Het Algemeen Bestuur van het waterschap wordt voorgesteld het Voorkeursalternatief op 21 december vast te stellen.

Meer over het Voorkeursalternatief

Een voorkeursalternatief is de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Op sommige trajecten liggen twee dijken parallel aan elkaar: een regionale kering (met weg) en een voorlandkering direct langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Voor die trajecten is het opwaarderen van de voorlandkering het voorkeursalternatief. Het gevolg van deze oplossing is dat de bestaande regionale kering kan worden afgewaardeerd. Het voorstel voor het nieuwe tracé van de regionale waterkering betreft alleen de dijkvakken waar verbetering nodig is. Voor de overige dijkvakken is een advies uitgebracht.

Synergiekansen

Aanvullend op het verbeteren van de waterkering, wordt invulling gegeven aan doelen en ambities van het waterschap (synergiekansen). Hieruit zijn maatregelen naar voren gekomen in relatie tot duurzaamheid, een klimaatbestendig watersysteem en de verbetering van biodiversiteit en ecologische waterkwaliteit. Voorbeelden van synergiekansen binnen dit project zijn mogelijkheden om water meer ruimte te geven, bijvoorbeeld door waterberging of door het verbreden van de watergang. Ook vergroting van de biodiversiteit door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is een synergiekans.

Vaststelling Voorkeursalternatief

Het Algemeen Bestuur van het waterschap wordt voorgesteld het Voorkeursalternatief vast te stellen. Ter voorbereiding hierop bespreekt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) de stukken op 1 december en geeft advies aan het AB. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten (agendapunt 2.5). De vergadering is openbaar en online te volgen via de link in de kolom hiernaast.


De commissievergadering op 1 december 2022

Meer informatie over de commissievergadering vindt u via onderstaande link. Op deze pagina staat op 1 december ook de link waarmee u de vergadering online kunt volgen.