Resultaten metingen peilbuizen na baggeren proefvak Willeskop

Eind 2020 is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Willeskop over een lengte van circa 150 meter als proef gebaggerd. Dat is gedaan, omdat agrariërs in dit gebied bezorgd waren over de mogelijke toename van kwel in het achterland als gevolg van de toekomstige baggerwerkzaamheden. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Als de kwel toeneemt is er kans op wateroverlast en daarbij behorende schade aan de landbouwgrond. Daarom werd de locatie bij Willeskop als proefvak ingericht om voorafgaand, tijdens en na het baggeren metingen te doen van het grondwaterpeil.

Meten is weten

Gekeken werd of het baggeren invloed had op natte plekken en kwel in het achterland grenzend aan het gebaggerde (proef)vak. Tijdens de metingen werd er vier maanden niet gebaggerd op deze locatie. Inmiddels zijn de metingen gedaan en de resultaten bekend.

Peilbuizen aan noord en zuidkant

Aan weerszijden van het proefvak (aan de noord- en de zuidkant van het water) zijn eind november 2020 drie peilbuizen op verschillende afstanden geplaatst. Deze peilbuizen maten de stijging van het grondwater. Ze werden direct in werking gesteld om een goede nulmeting te verkrijgen. In de peilbuizen werden sensoren geplaatst die elk uur de stijghoogte registreerden. Ze verzonden de data dagelijks naar een server, waar de gegevens uitgelezen werden.

Conclusie

De uitkomsten geven geen reden tot aanpassing van de vastgestelde ontgravingsprofielen of tot het nemen van andere maatregelen.

Uit de monitoring bleek namelijk dat er sprake was van een tijdelijk effect door het baggeren. Na het baggeren, was de invloed van de Hollandsche IJssel op de stijghoogten van het grondwaterpeil groter, en veroorzaakte het een gering peilverschil.

Na circa 2,5 à 3 maanden was er geen invloed van het baggeren meer zichtbaar en was de ‘oude’ situatie hersteld. Om dat laatste echt te kunnen staven hebben we nog een halve maand doorgemeten, tot het moment van het verwijderen van de sensoren op 7 april 2021.
De stijghoogten werden vooral bepaald door neerslag en verdamping en nauwelijks door het peil in de Hollandsche IJssel.