Opgaven en gezamenlijke ambitie

In het opgerichte bestuurlijk platform GHIJ zijn naast het waterschap de gemeenten Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein en de gebiedscommissie Utrecht-west en de provincie Utrecht vertegenwoordigd. Op de agenda staan onderwerpen die de samenwerking tussen alle partijen betreffen. Zo zijn de (m.n. ruimtelijke) ontwikkelingen van de diverse organisaties onderwerp van gesprek, en ook de vraag op welke manier dit samenhangt met de werkzaamheden van het waterschap langs de GHIJ.

Ambitiekaart

De informatie die naar voren is gekomen tijdens de informatiebijeenkomsten is verwerkt in een digitale ‘Ambitiekaart’. Deze kaart brengt ontwikkelingen, raakvlakken en verbanden rondom de GHIJ in beeld. De kaart is bedoeld als hulpmiddel voor het platform. Daarnaast is er gewerkt aan ambitiedocument. Het ambitiedocument vormt het uitgangspunt voor concrete kansen die het waterschap met belanghebbenden wil oppakken om tot win-win situaties te komen. De komende tijd wordt het ambitiedocument aan de colleges van de gemeenten en het waterschap ter goedkeuring voorgelegd. Het ambitiedocument wordt door de gemeenten meegenomen in de op te stellen omgevingsvisie.

Hulpmiddel

De informatie die naar voren is gekomen tijdens de informatiebijeenkomsten verwerken wij in een digitale ‘Ambitiekaart’. Deze kaart brengt ontwikkelingen, raakvlakken en verbanden rondom de GHIJ in beeld. De kaart is bedoeld als hulpmiddel voor het ambtelijk en bestuurlijk platform.


Kernkwaliteiten

De kaart laat zien welke kernkwaliteiten de rivier heeft. Het uiterlijk van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt bepaald door de waterstaatkundige geschiedenis. Dat is ons watererfgoed. Het laat zien hoe de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel functioneel is gebruikt en zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. Deze geschiedenis mag gezien en verteld worden.

Accenten en richtinggevende principes

Op de kaart ziet u accenten op dynamiek, wonen en werken, watererfgoed, recreatie en natuur. Deze zijn richtinggevend bij de werkzaamheden aan oevers en keringen. Het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel willen we weloverwogen doen, met respect voor de geschiedenis, maar met onze blik op de toekomst gericht.

De Hollandsche IJssel bij IJsselstein