Informatieavond waterschap en aannemer (baggeren) Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en aannemer Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw BV houden op 29 juni 2017 een informatiebijeenkomst over (het baggeren van) de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De avond start met twee presentaties. Het waterschap laat dan zien wat er tot nu toe is gedaan met de opbrengst uit de vijf informatiebijeenkomsten die in januari en februari jl. plaatsvonden. De aannemer gaat in op de baggerwerkzaamheden die in augustus 2017 starten. De avond vindt plaats in Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4 in Montfoort, aanvang 20.00 uur.

Terugkoppeling Programma GHIJ

Tijdens de vijf informatieavonden hebben ruim 100 mensen vragen gesteld of kansen/ideeën aangedragen. Het waterschap geeft een toelichting op de beantwoording van de vragen en hoe het waterschap met de aangedragen kansen/ideeën om gaat.

Toelichting project Baggeren GHIJ

Daarna licht de aannemer de baggerwerkzaamheden op hoofdlijnen toe. Het baggeren duurt zo’n negen maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats. De volgorde van het werk is voorlopig als volgt:

  • 1 augustus – 31 oktober 2017: traject Oudewater – Gouda (hierbij blijft een passeerstrook vrij voor de recreatievaart);
  • 1 november – 21 december 2017: traject Montfoort – Oudewater;
  • 1 januari – 31 maart 2018: traject Montfoort – Doorslag Nieuwegein.

Tijdens het werk wordt de omgeving onder andere via de e-nieuwsbrief en de website van het programma GHIJ geïnformeerd over de voortgang, de gevolgen voor de (directe) omgeving en de maatregelen die de aannemer neemt om hinder te beperken.

Informatietafels

Na de presentaties kunnen bezoekers zich bij de informatietafels laten informeren over de verschillende aspecten van het Programma GHIJ en de baggerwerkzaamheden.

Waarom baggeren

Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. De werkzaamheden zijn nodig om de vaardiepte en de aan- en afvoer van water te garanderen. Door te baggeren zorgt het waterschap er ook voor dat er meer water door de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) kan stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden gewaarborgd, net als de aanvoer van water naar West-Nederland in perioden van extreme droogte.