In gesprek met omwonenden Willeskop

In juni hebben alle belanghebbenden van het project Dijk- en Oeververbetering Willeskop een brochure ontvangen met daarin informatie over dit project, de voorgenomen oplossingsrichtingen en het vervolgproces. Direct aanwonenden kregen bovendien de uitnodiging om een gesprek met mensen uit het projectteam aan te vragen voor verdere toelichting op het project, de voorgestelde variant en eventuele wensen voor meekoppelkansen.

Duidelijke ideeën

Inmiddels hebben we 23 leuke en informatieve gesprekken gevoerd, verspreid over het hele traject. We merken dat omwonenden heel duidelijke ideeën hebben over de inrichting van de oever, die varieert tot een zo natuurlijk mogelijke inrichting, tot behouden wat er is en zo snel mogelijke een nieuwe beschoeiing plaatsen. Bomen die direct op de kering staan, zullen in veel gevallen verwijderd moeten worden, we ervaren veel begrip daarbij.

Verdere uitwerking

Met alle informatie en wensen uit de gesprekken gaan wij het ontwerp verder uitwerken. Ook werken we aan een visie op het groen in dit gebied, waarbij we aangeven waar in de huidige situatie groen met waarde te vinden is en hoe we daar in de eindsituatie mee om willen gaan.