Dijkverbetering GHIJ-Noord

Bescherming voor het achterland, nu en in de toekomst.

Het project Dijkverbetering GHIJ-Noord ligt aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Achthoven-Oost en Hekendorp. Op veel locaties liggen dubbele waterkeringen, zoals een voorlandkering langs het water en een regionale waterkering.

Een deel van de ruim 18 km voldoet niet aan de veiligheidseisen voor waterkeringen van de provincie Utrecht en worden aangepast. Daarnaast levert het waterschap een bijdrage aan de leefomgeving met klimaatadaptatie, biodiversiteit en doelmatig waterbeheer. Tijdens dit proces maakt het waterschap graag gebruik van de kennis van bewoners en belanghebbenden.

Het team van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

klacht Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Digitale brochure Dijkverbetering GHIJ-Noord

Download en lees hier de nieuwe brochure van dijkverbeteringsproject tussen Achthoven-Oost en Hekendorp. U kunt na het openen van het PDF bestand kiezen voor de optie: "Hardop voorlezen."

cover brochure klein

Persbericht Bokkenkade Oudewater

Het waterschap kapt, vanwege de waterveiligheid, een aantal bomen langs de Bokkenkade in gemeente Oudewater. Lees hier het persbericht.

Planning

De planuitwerkingsfase

Op dit moment bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. Wat gebeurt er allemaal in deze fase? In deze fase wordt de Nota Voorkeursalternatief concreet uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor de besluitvorming en de benodigde procedures en vergunningen. We bepalen welke materialen het beste zijn, hoe we de maatregelen kunnen inpassen in de omgeving en welke wensen vanuit de omgeving kunnen worden meegekoppeld. Vergunningen worden aangevraagd voor de werkzaamheden. De ontwerp (concept) vergunningen en documenten worden ter inzage gelegd. Als alle vergunningen zijn verleend, kan de uitvoering starten.

Het waterschap doet diverse onderzoeken en inventariseert welke flora en fauna in het gebied aanwezig is en met welke (beschermde) soorten ze rekening moet houden. Daarnaast worden alle objecten langs de kering geïnventariseerd, zoals bomen, bebouwing of steigers. Via deze inventarisatie wordt onderzocht of deze objecten kunnen blijven staan, eventueel met een vergunning of verwijderd moeten worden. Het doel is om na het project een waterkering te hebben die aan alle veiligheidseisen voldoet en goed te beheren is. Om de hoogte en breedte van de dijk in kaart te brengen worden profielen van de dijk ingemeten. En wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem en de mogelijkheden voor hergebruik. Belanghebbenden worden hiervan rechtstreeks op de hoogte gesteld.

Proces van de planuitwerkingsfase

Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht van 4 synergiekansen om berging, verbreding of natuur te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bij de inrichting van de gebieden wordt er gekeken naar het effect op de omgeving, juridische haalbaarheid en draagvlak. Ook wordt onderzocht wat nodig is om het tracé van de waterkering tussen Achthoven-Oost en Montfoort te verplaatsen naar de voorlandkering. Gedurende dit proces wordt samengewerkt met belanghebbenden en wordt de omgeving betrokken, zodat het bestuur van het waterschap in 2024 een weloverwogen keuze maakt om de synergiekansen wel/niet te realiseren.

2023: Aanvullend onderzoek

Omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd over de aanvullende onderzoeken. Direct belanghebbenden worden persoonlijk op de hoogte gebracht via brieven of telefonisch contact. Overige belanghebbenden worden op de hoogte gesteld via de website, nieuwsbrieven of persberichten in de lokale krant.

2023 – 2024: Opstellen en uitwerken van varianten ontwerp en keuze maken

Tijdens dit proces worden belanghebbenden betrokken bij het proces. Zij kunnen meedenken tijdens inloopbijeenkomsten en worden op de hoogte gehouden via de website, nieuwsbrieven of persberichten. Direct betrokkenen worden apart benaderd om de varianten en eventuele wensen en aandachtspunten te bespreken en ter plaatse te kijken.

2024: Ontwerp gereed en vergunningen ter inzage

In deze stap wordt het ontwerp afgerond en de vergunningen aangevraagd. Hierin staat welke werkzaamheden nodig zijn voor de dijkverbetering en de realisatie van kansen. Na vaststelling door het bestuur van het waterschap worden de vergunningen gepresenteerd aan de omgeving en ter inzage gelegd zodat er door belanghebbenden op gereageerd kan worden.

2025: Voorbereiding realisatie

In de laatste stap van de planuitwerkingsfase worden eventuele inspraakreacties beantwoord in een ‘inspraakrapport’ en worden de vergunningen aangepast als dat nodig is. Na goedkeuring door het bestuur van het waterschap worden de definitieve vergunningen gepubliceerd en kan de uitvoering starten.

Nieuws & inspiratie

"HWBP"

HWBP december

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Lees hier meer over de dijkversterkingen in het digitale HWBP magazine van december 2023.

"Dijken voor beginners"

Boek dijken voor beginners

Bent u geïnteresseerd in dijkversterkingen? En wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken? Dan raden wij het gratis Dijkenboek aan. Dit boek is bedoeld voor iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. We helpen u daarom graag op weg met de belangrijkste informatie zodat u weet wat er bij een dijkverbetering gebeurt. En zodat u inzicht krijgt in de rol die u daarbij heeft.

Waar liggen de keringen?

Kaart

Deze kaart laat de ligging van de regionale kering en voorlandkering zien. De dijk bevindt zich binnen de grenzen van de gemeenten Oudewater en Montfoort en ligt volledig op grondgebied van de provincie Utrecht.

Meekoppelkansen

meekoppel

Door initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. In het project maken we onderscheid tussen meekoppelkansen en synergiekansen. Meekoppelkansen zijn wensen van derden en synergiekansen zijn kansen waarmee overige doelen van het waterschap worden gerealiseerd.

Contact & vragen

Hoe betrekken we u bij het project?

Direct belanghebbenden betrekken we actief bij de totstandkoming van de varianten voor zowel de dijkverbetering als de synergiekansen. Tijdens inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken en andere contactmomenten kunnen belanghebbenden meedenken over de varianten. Verder wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de gemaakte keuzes via persberichten, website en (nieuws)brieven. Het betrekken van belanghebbenden is van groot belang voor het waterschap omdat zij waardevolle inzichten en kennis hebben over het gebied en de dijk. We hechten veel waarde aan hun input en nemen hun standpunten en suggesties mee in het project.

Contact

Bent u woonachtig in de omgeving en wilt u direct geïnformeerd en betrokken worden bij de voortgang van het project? Mail dan uw gegevens naar omgevingsmanagers Cathelijne van Haselen of Ane Sybesma.

Documentatie & archief

Inzicht in Nota Voorkeursalternatief?

De Nota Voorkeursalternatief (VKA) is eind 2022 vastgesteld door het bestuur van het waterschap. Een voorkeursalternatief is de beste oplossing om ervoor te zorgen dat de waterkering voldoet aan de waterveiligheidseisen. De Nota Voorkeursalternatief omvat een VKA voor elk dijkvak, een overzicht van synergiekansen om berging, verbreding of natuur te realiseren en op die manier een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ook is er een voorstel gedaan voor het verplaatsen van het tracé van de regionale waterkering.

Terugblik op de verkenningsfase

In de verkenningsfase zijn alle mogelijke oplossingen geïnventariseerd en beoordeeld op basis van verschillende aspecten zoals techniek, impact op omgeving, duurzaamheid en kosten. Het resultaat van de verkenningsfase is de vastgestelde Nota VKA. Deze fase is gestart met het uitvoeren van uitgebreid onderzoek en het opstellen Integrale Uitgangspuntennotitie.
Om tot een VKA te komen wordt er van breed naar smal gewerkt. Zie hieronder het proces van het VKA van GHIJ-Noord: