Accenten en richtinggevende principes

Richtinggevende principes

Het waterschap wil samen met de omgeving (synergie)kansen verkennen en pakken waar dat kan en heeft hiervoor richtinggevende principes opgesteld.

  • de basis op orde
  • samen met het gebied
  • rivierkarakter Gekanaliseerde Hollandsche IJssel benadrukken
  • kleinschalig karakter en afwisseling tussen rust en dynamiek respecteren
  • vergroten zichtbaarheid en toegankelijkheid watererfgoed stimuleren

Samen met het gebied

We vinden het belangrijk en waardevol om samen te werken met het gebied en de gebiedspartners. Hierbij staan onze primaire beheertaken voorop, waarbij het waterschap als trekker optreedt. We werken actief mee aan initiatieven van anderen binnen ons beheergebied, die passen binnen de waterschapsdoelen. Regionale ontwikkelingen willen we, waar dat kan, mogelijk maken door vanuit onze eigen taak mee te denken met de initiatiefnemer(s).

De basis op orde

Het waterschap heeft de volgende belangrijke opgaven:

  • Dijken moeten voldoen aan de vereiste norm
  • Water moet kunnen worden afgevoerd in natte perioden
  • In droge periode moet er water kunnen worden aangevoerd

Daarnaast heeft het waterschap het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als vaarweg. Hiervoor is voldoende breedte en diepte nodig. Ook wil het waterschap een ligplaatsenbeleid opstellen. Het waterschap heeft handhavingstaken voor waterveiligheid, maar ook voor onderhoud in het kader van de keur.

Rivierkarakter benadrukken

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is van oorsprong een natuurlijke rivier met uiterwaarden. Deze uiterwaarden zijn weliswaar niet meer ‘in functie’ maar horen wel bij het oorspronkelijke rivierlandschap. Bij ruimtelijke ontwikkelingen willen we het rivierkarakter benadrukken.

Ruimte voor watergerelateerde functies

Dat kan bijvoorbeeld door in de voormalige uiterwaarden ruimte te bieden voor ontwikkelingen van watergerelateerde functies of door het visuele verschil tussen zomer- en winterdijk zichtbaar te houden. Waar het kan willen we oevers realiseren met een groene uitstraling. Waar het moet, komen robuuste oevers.

Kleinschalig karakter en afwisseling tussen rust en dynamiek respecteren

De ligging middenin het Groene Hart en de afwisseling tussen rust en dynamiek zijn belangrijke waarden voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In het buitengebied ligt de nadruk op extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen en varen. In de steden is er echter meer dynamiek; er vinden verschillende activiteiten plaats op een klein oppervlak.

Afwisselend landschap

Accentverschillen, zoals nadruk op natuur, cultuurhistorie of dynamiek, kenmerken de Gekanaliseerde Hollandache IJssel en dragen bij aan een afwisselend landschap. Rust en ruimte worden gewaarborgd door recreatieve voorzieningen zoveel mogelijk te zoneren.

Vergroten zichtbaarheid en toegankelijkheid watererfgoed stimuleren

De bijzondere geschiedenis van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is op diverse plekken in het landschap zichtbaar aanwezig.  Dat willen we koesteren en laten zien. Zo willen we bijvoorbeeld in samenwerking met gebiedspartners als recreatieschappen, gemeenten en natuurorganisaties waar mogelijk het oorspronkelijke jaagpad graag behouden en de toegankelijkheid bevorderen. Ook de Oude Hollandsche Waterlinie willen we, waar dat kan, zichtbaar maken door bijzondere plekken te benadrukken.

Historie in ere houden

De vele nog functionerende historische gemalen, sluizen en bruggen binnen het beheergebied van het waterschap willen we, waar dat kan, in ere houden. Op historisch interessante locaties kunnen we bijvoorbeeld het watererfgoed tot leven brengen door verhalen te vertellen en informatie te verstrekken over de geschiedenis van het waterbeheer.