Deelgebied Hardenbroek

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk. Het projectgebied van dit projectplan bevat naast landgoed Hardenbroek ook het deelgebied Heirbaan en landgoed Weerdesteyn. Dit vanwege de hydrologische koppeling tussen deze drie gebieden.

Contact

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 17 juni t/m 12 augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.