Uitvoering maatregelen vertraagd

Uitvoering van de maatregelen uit het gebiedsplan (2007) heeft sterke vertraging opgelopen. Hierdoor zijn nog niet alle peilen ingesteld zoals destijds voorzien in de peilbesluiten.

Belangrijkste oorzaken

Dit komt vooral door:

  1. Overeenkomsten met grondeigenaren voor maatregelen op hun eigendom kostte veel meer tijd dan verwacht.
  2. Herziening van beleid van het waterschap, met name op gebied van collectieve hoogwatervoorzieningen. Daardoor moest een alternatieve aanpak worden opgezet en uitgevoerd.
  3. Bij nader inzicht bleken omstandigheden en wensen anders te zijn dan beschreven in het gebiedsplan, waardoor herformulering van maatregelen nodig bleek.
  4. Wateroverlast bemalingsgebied de Tol, waaronder de bebouwde kom van Kockengen. Dit vroeg om herziening van uitgangspunten en herformulering van maatregelen.

Door de herziening van het beleid wordt een deel van de in het gebiedsplan opgenomen hoogwatervoorzieningen niet meer aangelegd. Met uitzondering van de hoogwatervoorziening langs de Wagendijk. Hier legt het waterschap nog wel een collectieve hoogwatervoorziening aan omdat deze bijdraagt aan de stabiliteit van de kering langs de watergang Bijleveld. In plaats van de aanleg van hoogwatervoorzieningen heeft het waterschap op grote schaal onderzoek laten doen naar de aard en toestand van bebouwing en fundering in het gebied. De resultaten worden door het waterschap gebruikt bij het formuleren van peilbesluiten en algemene inrichtingsmaatregelen. Voor de eigenaren vormen de onderzoeksresultaten een goede basis voor beslissingen over beheer en onderhoud van funderingen.