Raamwaterplan en peilbesluit De Tol in Kockengen vastgesteld

Gepubliceerd op 28 mei 2019

Het raamwaterplan en peilbesluit De Tol (gemeente Stichtse Vecht) zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. In het raamwaterplan staan de kaders en oplossingsrichtingen om het watersysteem in het dorp Kockengen en de polders Portengen, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Otterspoorbroek en bedrijventerrein Keulschevaar te verbeteren, het risico op wateroverlast te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

In het peilbesluit staan de waterstanden die het waterschap voor het dorp Kockengen en de omliggende polders hanteert.

Beroep na vaststelling

Het ontwerp-raamwaterplan en ontwerp-peilbesluit hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap drie zienswijzen ingediend.
De belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp plannen, kunnen t/m 10 juli 2019 beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen. Het raamwaterplan en peilbesluit treden op 5 juni 2019 in werking.

Procedure

Het ontwerp-projectplan en de ontwerp-partiële herziening hebben voor vaststelling zes weken ter inzage gelegen (van 5 oktober tot en met 16 november 2018). Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.