Bijeenkomst grondeigenaren 5 juli 2019

Als voorbereiding op het peilbesluit, is het waterschap de afgelopen maanden bezig geweest met het evalueren van de huidige waterpeilen en analyseren van het gebied (een APK als het ware). Dit is nodig voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit in de polders Spengen, Kockengen, Teckop, Gerverscop, Indijk en Oudeland.

Goede balans

De belangrijkste opgaven voor het gebied zijn het vinden van een goede balans tussen de hoogte van het waterpeil (drooglegging) en het verminderen van de bodemdaling. Het waterschap wil graag haar bevindingen met het gebied delen en de aandachtspunten, wensen en vragen voor het waterbeheer (waterpeilen) vanuit het gebied verzamelen. Dit wil het waterschap ophalen via een aantal bijeenkomsten. Samen met belanghebbenden gaat het waterschap op zoek gaan naar kansrijke, goede en duurzame oplossingen voor het (water)peilbeheer in het gebied.

Eerste bijeenkomst met grondeigenaren (meer dan 5 hectare grond)

Als eerste nodigt het waterschap grondeigenaren/agrariërs met meer dan vijf hectare grond uit voor een bijeenkomst op 5 juli. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. In het najaar ontvangen bewoners en andere belanghebbenden de uitnodiging om inzichten over de toekomst van het gebied met het waterschap te delen.