Beschrijving van het plan per polder

Polder Spengen

Tot eind dit jaar loopt in de polder Spengen de Bedrijvenproef Sturen met Grondwater. Er is dan vier jaar kennis en ervaring opgedaan met actieve waterinfiltratie waarmee de grondeigenaar de grondwaterstand in het perceel zelf kan sturen, los van het oppervlaktewaterpeil. De proef wordt eind dit jaar met de deelnemers geëvalueerd. De wensen rond het peilbeheer van het oppervlaktewater, in relatie tot deze proef, worden dan ook besproken. Als er aanleiding is, worden deze wensen meegenomen in het peilbesluitproces.

Polders Teckop & Kockengen

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten in 2019 en de verschillen in maaiveldhoogte is een iets andere indeling van het watersysteem mogelijk. Met een wijziging van de gebiedsindeling willen we de gebruikers beter faciliteren. Een idee is om het watersysteem van de polders Teckop-Zuid en het zuidelijke deel van de polder Kockengen (het gebied tussen de Hollandse kade, de weg Teckop en de Wagendijk) samen te voegen en los te koppelen van het noordelijke deel van de polder Kockengen (gebied tussen de provinciale weg, de weg Teckop en de Wagendijk). Hierdoor is een passender waterpeil mogelijk voor de agrarische bedrijven en wordt de bodemdaling geremd. Dit idee bespreken we graag verder met de betrokkenen. Deze gesprekken beginnen in oktober en hiervoor benaderen we u op een later tijdstip.

Polders Gerverscop, Klein-Houtdijk en Breudijk

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 2019 zijn er geen signalen gekomen om het peilbeheer te wijzigen. Ook uit de toetsing van het waterschap zijn er geen knelpunten gevonden welke om een ander peilbeheer of herinrichting vragen. Hierdoor is het plan om de huidige situatie vast te leggen in het nieuwe peilbesluit.

Oudeland en Indijk

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 2019 zijn er geen signalen gekomen om het peilbeheer te wijzigen. Ook uit de toetsing van het waterschap zijn er geen knelpunten gevonden welke om een ander peilbeheer of herinrichting vragen. Hierdoor is het plan om de huidige situatie vast te leggen in het nieuwe peilbesluit.