Startsein voor toekomstbestendige Meijepolder Laag Bodegraven

Gepubliceerd op 14 februari 2022

In de Meijepolder Laag in Bodegraven gaan elf boeren in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Bodegraven-Reeuweijk en de provincie Zuid-Holland aan de slag om het gebied toekomstbestendig te maken. Ze leggen een waterinfiltratiesysteem aan, en er wordt gewerkt aan natuurvriendelijke oevers en een betere doorstroming van water. Hiervoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar. Minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en gedeputeerde Meindert Stolk (Landbouw) reikten het bedrag symbolisch uit tijdens een werkbezoek.

Met het geld worden infiltratiebuizen en pompen aangelegd die de veengrond in droge periodes nat houden. Dit  voorkomt dat het veen oxideert en CO2 vrijkomt. In natte periodes kan het systeem het water ook afvoeren. Daarnaast komt er meer ruimte voor water(leven) door de doorstroming in de Dwarswetering te verbeteren en bruggen te verbreden of weg te halen. Ook worden over een lengte van 2,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd voor meer biodiversiteit, deze zone versterkt het toekomstige natuurnetwerk.

Sleutelrol voor boeren

Vorig jaar stelde het Rijk in totaal 22 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen waarmee de uitstoot van CO2 uit de veenweidebodem al op korte termijn verminderd kan worden. Het project in Meijepolder Laag gaat nu als eerste van start. Daarnaast leveren de grondeigenaren zelf ook een financiële bijdrage. Gedeputeerde Meindert Stolk: “Het is een voorbeeld van hoe je verschillende vraagstukken in één keer kunt aanpakken, waarbij boeren een sleutelrol hebben. Onder meer te danken aan de goede samenwerking tussen alle partijen in dit gebied.”

Gebiedsaanpak op maat

Tijdens het werkbezoek was veel aandacht voor die samenwerking in het gebied, waar veel vraagstukken samenkomen. Omdat het Meijepolder Laag naast Natura2000-gebied Nieuwkoopse Plassen ligt, is ook stikstof hier een groot vraagstuk. Minister Christianne van der Wal: “Dit project laat zien dat een gebiedsproces van onderop werkt: boeren, waterschap, provincie en natuurorganisatie slaan de handen ineen en zoeken oplossingen die passen bij wat dít gebied nodig heeft”. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Stikstof) sluit zich daarbij aan: “Stikstof, water, klimaat en natuur zorgen voor grote opgaves in het landelijk gebied. Maatwerk per gebied is nodig. Het is daarbij belangrijk dat we per gebied de ruimte krijgen om beschikbare middelen op een passende manier in te zetten. Hier in Meijepolder Laag zien we nu wat dat oplevert.”


Meijepolder laag in Bodegraven

Meer over bodemdaling in het veenweidegebied