Intentieovereenkomst Klimaatslim boeren polders bij de Vlist

Gepubliceerd op 8 februari 2019

Op 6 februari jl. hebben Piet Blanken van de Agrarische Natuurvereniging Weidehof Krimpenerwaard, Cor Kromwijk namens ANV Lopikerwaard, Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard en Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een intentieovereenkomst getekend. De insteek is om maatregelen te nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen in de polders bij de Vlist.
Tijdens de bijeenkomst zetten ook de 20 deelnemende agrariërs uit het gebied hun handtekening. De handtekeningen zijn nodig om een subsidieaanvraag te kunnen doen.

Uitgangspunt van de overeenkomst is de totale verduurzaming van de melkveehouderij in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart. Het gaat om een gebied van 350 hectare.
Voorbeelden van maatregelen die de boeren willen nemen, zijn de aanleg van 450 km onderwaterdrainage, de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit en een verminderde uitstoot van broeikasgassen (met name CO2).

Uitwerking maatregelen

Aan het project worden twee studiegroepen Adaptieve Kringlooplandbouw verbonden. Ze richten zich op een meer duurzame bedrijfsvoering bij de deelnemende boeren, zoals het verbeteren van de mineraalhuishouding. Hiermee hopen ze de ammoniak uitstoot en de uitspoeling van nutriënten te verminderen.
Bij vier deelnemers wordt drukdrainage aangelegd, net als bij de Bedrijvenproef Sturen met Grondwater in Spengen, om de grondwaterstand in het voorjaar te verhogen. Ook willen meer agrariërs de omstandigheden voor weidevogels verbeteren.

Stap naar verduurzaming

Jan Vente, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard: ”Ik ben blij dat ik met de boeren in de Lopikerwaard een stap kan zetten naar verduurzaming van de melkveehouderij. De gemeente wil dit graag stimuleren.” Bert de Groot: “Ik vind het geweldig dat de boeren gezamenlijk het probleem van bodemdaling aanpakken en daarbij ook duurzaamheid en biodiversiteit meenemen.”


Kaartje deelnemende polders

Kaartje deelnemende polders bij de Vlist