Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen. Hiervan zijn uitgezonderd bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, de belastingwetgeving en schadevorderingen op publiekrechtelijke grondslag.

Burgers en bedrijven hebben de mogelijkheid om tegen (de meeste) besluiten van het waterschap bezwaar in te dienen. De bezwaarschriften die ons waterschap ontvangt, worden in behandeling benomen door de bezwaarschriftencommissie. Nadat een bezwaar is ontvangen, beoordeelt de commissie of het bestreden besluit voldoet aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij volgt de commissie de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Uiteindelijk brengt de commissie haar advies uit aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, over wat te doen met het bestreden besluit. Over haar werk brengt de bezwaarschriftencommissie ook rapportages uit, zoals de rapportage (pdf, 317 kB) (2014 en 2015) en de rapportage (pdf, 353 kB) (2016 - 2021).

Werkwijze

Voordat de commissie haar advies opstelt, nodigt zij - in de meeste gevallen - partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt dat bezwaar nader toelichten. Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden krijgt gelegenheid zijn standpunt toe te lichten. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op elkaars standpunten te reageren.

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is een kritische blik op het voorliggende besluit. Naar aanleiding van het bezwaar dient dit heroverwogen te worden. Eventuele gebreken kunnen worden hersteld zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beperkt zich bij de heroverweging van het besluit niet alleen tot de rechtmatigheid van besluit, maar moet ook aandacht besteden aan beleidsaspecten, voor zover de regelgeving daartoe uiteraard de ruimte biedt. De bezwaarschriftprocedure is in veel gevallen ook een verplicht voorportaal voor de toegang tot de bestuursrechter. Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat de bezwaarmaker - die soms wordt ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de regels die van toepassing zijn en de achtergrond daarvan. Dit komt de communicatie met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ten goede en neemt doorgaans onnodig ongenoegen weg bij de bezwaarmaker.

De commissie

De volgende personen maken deel uit van de bezwaarschriftencommissie:

 • De heer drs. J.P.J. Lokker (voorzitter)
  De heer Lokker heeft een rijke loopbaan in het openbaar bestuur achter de rug, onder meer als waarnemend burgemeester in diverse gemeenten. Momenteel is hij, als voorzitter en lid, betrokken bij diverse (advies)commissies. Bekijk ook het profiel van de heer Lokker op LinkedIn
 • De heer ing. D. Moerkens, plaatsvervangend voorzitter en lid
  De heer Moerkens is al lange tijd werkzaam in de 'waterwereld'. Hij is ruim tien jaar werkzaam geweest bij achtereenvolgens het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Rivierenland. Momenteel is hij werkzaam als beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen. Bekijk ook het profiel van de heer Moerkens op LinkedIn
 • Mevrouw mr. ir. I. Kraak, lid
  Mevrouw Kraak werkt als bedrijfsjurist bij waterbedrijf Vitens. Zij is eerder onder meer als beleidsadviseur bestuurlijke juridische zaken bij de Unie van Waterschappen werkzaam geweest. Naast haar lidmaatschap van de bezwaarschriftencommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, is zij bij diverse gemeentes in diezelfde hoedanigheid actief. Bekijk ook het profiel van mevrouw Kraak op LinkedIn
 • De heer dr. mr. ir. J.J.H. van Kempen, lid
  De heer Van Kempen is senior beleidsmedewerker waterkwaliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam als senior juridisch adviseur waterkwaliteit bij datzelfde ministerie, en bij Rijkswaterstaat. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp 'Grensoverschrijdende waterproblematiek in de Europese stroomgebiedbenadering' en is als geassocieerd onderzoeker nog altijd verbonden aan deze universiteit.  Bekijk ook het profiel van de heer Van Kempen op LinkedIn
 • De heer prof. mr. R. Ortlep, lid
  De heer Ortlep is als universitair hoofddocent Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij als hoogleraar (Europees) Bestuursrecht werkzaam bij de Open Universiteit. Meer informatie over de (overige) werkzaamheden van de heer Ortlep vindt u op de website van de Universiteit van Amsterdam

Zittingsschema en- agenda

De commissie stelt jaarlijks een zittingsrooster vast. Naar aanleiding van de instroom van zaken vinden deze zittingen al dan niet doorgang. De hoorzittingen voor 2022 vinden (onder voorbehoud) plaats op de volgende data:

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 10 maart
 • 24 maart
 • 7 april
 • 21 april
 • 5 mei
 • 19 mei
 • 2 juni
 • 16 juni
 • 30 juni
 • 14 juli
 • 28 juli
 • 11 augustus
 • 25 augustus
 • 8 september
 • 22 september
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 3 november
 • 17 november
 • 1 december
 • 15 december

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om een hoorzitting bij te wonen. Uitzondering op deze regel is mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter. Wanneer u als belangstellende een hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Aanmelden kan via post@hdsr.nl

Contact

Heeft u vragen over de bezwaarschriftencommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden? Neem dan contact op via post@hdsr.nl