Vaststelling watergebiedsplan uitgesteld

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard heeft in de periode 3 juni t/m 15 juli 2010 ter inzage gelegen. Dertig belanghebbenden hebben van de inspraak gebruik gemaakt en een zienswijze ingediend. Het college van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en Hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) heeft hiervan een inspraaknota opgesteld. Hierin zijn alle zienswijzen opgenomen met daarbij een reactie van het waterschap. Degenen die op het watergebiedsplan hebben ingesproken, hebben het inspraakrapport ontvangen.

Op donderdag 18 november 2010 heeft de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het watergebiedsplan Linschoterwaard uitgebreid besproken. Tijdens deze vergadering konden belanghebbenden gebruik maken van hun spreekrecht. Er was een goede opkomst; acht personen hebben hun zienswijze mondeling toegelicht. Gevoelige onderwerpen waren het bestaansrecht van de onderbemalingen en de inrichting van peilgebied Cattenbroek in de polder Rapijnen.

Tijdens de commissie is besloten om het plan nog niet door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) op 15 december 2010 te laten vast stellen. Het waterschap gaat onder andere nog in gesprek met de belanghebbenden in Cattenbroek en er wordt nader gekeken of maatwerk voor onderbemalingen mogelijk is.

De planning is om het aangepaste watergebiedsplan op 27 januari 2011 weer in de commissie SKK te bespreken zodat het plan op 2 maart 2011 door het algemeen bestuur van het waterschap kan worden vastgesteld.

De eigenaren in het gebied ontvangen nog dit jaar een nieuwsbrief over de actuele stand van zaken.