Ontwerp gedeeltelijke herziening peilbesluit Langbroekerwetering (Kolland) ter inzage

Gepubliceerd op 30 augustus 2016

Waarom een gedeeltelijke herziening

Op 18 juni 2008 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Langbroekerwetering vastgesteld. In het inrichtingsplan zijn diverse maatregelen beschreven om een meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren Eén van die maatregelen is de bestrijding van de verdroging van Natura2000 gebied Kolland.

Het doel van de wijzigingen is om in de begrensde Natura 2000 gebieden van landgoed Kolland de waterbeheersing optimaal af te stemmen op het behoud van de waardevolle Essenhakhout-stoven en het verbeteren van de afwatering van de agrarische percelen. Hiervoor wordt een scheiding aangebracht tussen de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische functie.

Vanwege bovenstaande wijzigingen worden andere waterpeilen en een ander peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) voorgesteld dan de huidige waterpeilen zoals vastgesteld in het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Langbroekerwetering (2008). Hierdoor is een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit noodzakelijk.

Hoe in te spreken

Het ontwerp van de partiële herziening ligt van 30 augustus tot en met 11 oktober 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie in het projectplan en/of de partiële herziening wordt verwerkt.


Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met mevrouw C. Wijnen, projectleider, tel. (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl