Samen werken aan een veilige Meije

De kade langs de Meije, in beheer bij het waterschap, beschermt de polder Zegveld tegen het water van de Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op verschillende plaatsen te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Redenen voor het waterschap om de kade te willen versterken.

Laatste nieuws

Keuze uit alternatieven

Afgelopen zomer is de dijk langs de Meije gecontroleerd op hoogte en stabiliteit. De resultaten van deze toetsing laten zien dat de dijk op diverse plekken langs de Meije niet voldoet aan de normen voor waterveiligheid van de provincie.

Dit betekent dat de weg op diverse plekken te laag ligt en dat op sommige plekken de dijk niet stabiel is. Het waterschap is verplicht deze problemen aan te pakken en op te lossen.

Hier bestaan verschillende manieren voor. Het projectteam heeft drie basisoplossingen benoemd, dit zijn de kansrijke alternatieven (zie ook afbeelding).

De colleges van de gemeente Woerden en De Stichtse Rijnlanden hebben op 12 februari 2019 besloten om variant 3, de damwand langs het water van de Meije, verder uit te werken.

Veilige Meije: kansrijke alternatieven

Planning

Het project is ingedeeld in drie fasen: verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.

 • Eind 2017:  start samenwerking gemeente Woerden en waterschap en start verkenningsfase.
 • Maart 2018; plan van aanpak ondertekend en gezamenlijke projectteam van start.
 • Juni 2018:  eerste informatieavond voor bewoners en grondeigenaren van de Meije tussen de Hazekade en de Hollandse Kade
 • Augustus 2018: eerste bijeenkomst klankbordgroep ‘Samenwerken aan een Veilige Meije’
 • September 2018:  Meest kansrijke alternatieven voor de inrichting gereed. Keukentafelgesprekken met de bewoners.
 • November 2018: tweede informatieavond
 • December 2018: Voorkeursalternatief gereed
 • Februari 2019: bestuurlijke besluitvorming voorkeursvariant dijkverbetering
 • April 2019: Start adviesbureau voor planuitwerking
 • Eind 2020: aanbesteding uitvoering
 • Begin 2022: project gereed

Meer weten?

Neem contact op met de omgevingsmanager, Hans Verkerk, hans.verkerk@hdsr.nl of T: +316 8133 7717.

Samen met gemeenten

Het waterschap maakt samen met de gemeente Woerden plannen voor een nieuwe weg en een veilige kade in het Woerdense deel van de Meije (tussen de Hazekade en de Hollandse Kade).

Het deel van de Meijekade in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Hazekade - aansluiting Kerkweg) voldoet over bijna de gehele lengte wel aan de waterveiligheidsnormen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat nog wel een deel van De Meije opnieuw asfalteren. Het gaat om een traject van ca. drie kilometer, gezien vanaf de Kerkweg. Deze werkzaamheden starten later dit jaar. Het waterschap combineert het herstel aan delen van de kade langs dit traject, met de asfalteringswerkzaamheden van de gemeente.

Samen met de omgeving

De gezamenlijke projectgroep van waterschap en de gemeente zal bij het verkennen van de mogelijkheden om de kade en de weg te verbeteren, op twee manieren de samenwerking met de aanwonenden en de directe omgeving vormgeven. De eerste manier is het rechtstreekse contact. Bijvoorbeeld via inwonersavonden en keukentafelgesprekken. Daarnaast gaan we samenwerken met een klankbordgroep. Het bestaande Meijecomité, aangevuld met vertegenwoordigers namens belangenorganisaties en bewoners die zich hiervoor aanmelden, zal zich als klankbord namens het gebied inzetten voor de kwaliteit & leefbaarheid van de Meije (gebruik, woonomgeving en landschap) en het samenbrengen en verbinden van het collectieve belang.