Ligplaatsen

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van de GHIJ overgenomen van Rijkswaterstaat.

Ligplaatsen

Het is steeds drukker geworden op het water, vooral met sloepen. Aangezien het nogal eens mensen betreft, die zonder veel ervaring het water op gaan, is de veiligheid op het water belangrijker geworden. Dit heeft tot gevolg dat er geen concessies kunnen worden gedaan aan de breedte van het profiel. Het bochtige karakter van de GHIJ, o.a. in Oudewater, beperkt het overzicht en de beschikbare vaarstrook is op veel plaatsen al smaller dan gewenst. Bij het vaststellen van locaties waar tijdelijk kan worden afgemeerd en waarvoor permanente ontheffing kan worden verleend, zullen de ‘Richtlijnen Vaarwegen 2017’ (RWS, december 2017) als uitgangspunt worden gehanteerd. Beschikbare ligplaatsen zijn met borden gemarkeerd weergegeven.

Binnen het nautisch beheer staat het garanderen van een vlot en veilig vaarverkeer voor ons waterschap voorop. Dat betekent dat voor de maat vaartuigen, die volgens de vaarwegclassificering op de GHIJ moeten kunnen varen, een vlotte en veilige doorvaart gegarandeerd moet blijven. Dit in combinatie met een verantwoorde vaarsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom. Bij het innemen van ligplaatsen mag het vlotte en veilige vaarverkeer hier niet door worden belemmerd.

Het waterschap neemt het ligplaatsenbeleid van RWS als uitgangspunt voor het eigen beleid. Het waterschap in gesprek met gemeenten aan de GHIJ om te kijken waar mogelijkheden zijn om de situatie voor ligplaatsen te optimaliseren. Bijvoorbeeld door ruimte te zoeken in aangrenzende wateren.

Bezien wordt ook of op sommige plaatsen een uitbreiding kan plaatsvinden van de tijdelijke ligplaatsen voor passsanten: de zogenaamde 3 x 24 uursligplaatsen. In een zeer beperkt aantal zal deze worden voorgesteld. In die gevallen zullen deze worden gepubliceerd worden door het waterschap en de gemeente.

foto bord wachtplaats brug en 3x24

Onder ligplaatsen verstaan we die plaatsen waar het op grond van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is toegestaan ligplaats te nemen.

Ligplaats mag worden genomen daar waar dat met borden is aangegeven. We maken onderscheid in

  • wachtplaats brug (alleen om te wachten dat de brug open gaat)
  • ontheffingsplaatsen (alleen als u ontheffing heeft)
  • 3x24 uurs (maximaal 3x24 uur) plaatsen.

Waar zijn ligplaatsen

Op onderstaande kaarten staan de ligplaatsen voor bruggen, 3 x 24 uurs ligplaatsen en de ontheffinghouders

Varen op de GHIJ

Als u wilt varen op de rivier gelden er regels.