Opgaven en gezamenlijke ambitie

Het waterschap gaat de komende jaren aan de slag met de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Wij gaan baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) en knappen de kaden en oevers op. De kadeverbeteringen vinden in de komende 10 jaar plaats. De oeververbeteringen strekken zich uit over een nog langere periode. Vanuit onze rol als nautisch -en vaarwegbeheerder kijken wij ook in hoeverre en op welke wijze we het ligplaatsenbeleid kunnen aanpassen. Dit om tegemoet te komen aan de wens om meer ligplaatsen toe te staan. De beperkte breedte van de rivier in relatie tot de vaarveiligheid verhindert in een groot aantal gevallen een uitbreiding van het aantal ligplaatsen.

‘Ambitiekaart’

De bovenstaande opgaven grijpt het waterschap aan om de rivier als totaal te verbeteren. Daarom heeft het waterschap het initiatief genomen om samen met de omgeving kansen te verkennen en te pakken waar dat wenselijk en mogelijk is. Zo is er een ambtelijk en bestuurlijk platform in het leven geroepen. Hierin werken gebiedspartners (zoals het waterschap, de gemeenten, de Gebiedscommissie Utrecht-West en de provincie Utrecht) samen aan een ambitiekaart voor de GHIJ en het daarlangs gelegen gebied. Onderwerpen die in dat kader besproken worden, zijn bijvoorbeeld water gerelateerde recreatie, ligplaatsenbeleid en jaagpaden.

De informatie die naar voren is gekomen tijdens de informatiebijeenkomsten verwerken wij in een digitale ‘Ambitiekaart’. Deze kaart brengt ontwikkelingen, raakvlakken en verbanden rondom de GHIJ in beeld. De kaart is bedoeld als hulpmiddel voor het ambtelijk en bestuurlijk platform. De komende tijd werken zij aan een gemeenschappelijke visie op de GHIJ. Deze gemeenschappelijke visie vormt het uitgangspunt voor concrete kansen die het waterschap met belanghebbenden wil oppakken om tot win-win situaties te komen.


Kernkwaliteiten

De kaart laat zien welke kernkwaliteiten de rivier heeft. Het uiterlijk van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt bepaald door de waterstaatkundige geschiedenis. Dat is ons watererfgoed. Het laat zien hoe de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel functioneel is gebruikt en zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. Deze geschiedenis mag gezien en verteld worden.

Accenten en richtinggevende principes

Op de kaart ziet u accenten op dynamiek, wonen en werken, watererfgoed, recreatie en natuur. Deze zijn richtinggevend bij de werkzaamheden aan oevers en keringen. Het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel willen we weloverwogen doen, met respect voor de geschiedenis, maar met onze blik op de toekomst gericht.

De Hollandsche IJssel in Oudewater

Stadskern