Registratie en kandidaatstelling

Registratie

Tot en met 19 december 2022 konden nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de waterschapsverkiezingen de aanduiding van hun partij laten registreren bij het centraal stembureau. Vanaf nu is het van belang voorbereidingen te treffen voor de kandidaatstelling.

Het centraal stembureau houdt zitting op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Zie hieronder de specificaties van het registratieproces.

Registreren is niet nodig als de groepering:

 • Is geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen;
 • Voor de vorige waterschapsverkiezingen een geregistreerde aanduiding had én een kandidatenlijst heeft ingediend;
 • Kiest voor een blanco lijst.

Bij een verzoek tot registratie moet u onderstaande documenten overleggen (artikel G2a Kieswet):

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de handelsregisterwet 2009.
 • Een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een ander is vervangen.
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom. Voor een verzoek tot registratie moet een waarborgsom van € 225,- worden betaald.

Waarborgsommen voor registratie overmaken op:

Rekeningnummer NL65 NWAB 0636 75 7676 t.n.v. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden te Houten onder vermelding van ‘Waarborgsom registratie, partijnaam'.

De waarborgsom ontvangt u terug als u voor de waterschapsverkiezingen 2023 een geldige kandidatenlijst indient.

Kandidaatstelling

Nieuwe partijen, die nog geen zitting hebben in ons algemeen bestuur moeten een waarborgsom betalen. De waarborgsom moet uiterlijk vóór 16 januari 2023 op onze rekening staan. Het rekeningnummer voor de waarborgsom is: NL65 NWAB 0636 75 7676 t.n.v. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden te Houten onder vermelding van ‘Waarborgsom kandidaatstelling, partijnaam'.

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Er bestaat de mogelijkheid om in de periode van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari 2023 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de formulieren op correctheid te controleren. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met Karin Wijma, e-mailadres: karin.wijma@hdsr.nl.

Dag van de kandidaatstelling

Op 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling (09.00-17.00 uur). Op deze dag kunt u een kandidatenlijst indienen.

Een kiezer dient de kandidatenlijst (met ten hoogste 50 kandidaten) in te leveren met de volgende documenten:

 • 30 verklaringen van ondersteuning (deze verplichting geldt niet als door de politieke groepering bij de vorige verkiezingen zetels zijn behaald; zie voor volledige tekst artikel H4, achtste lid, Kieswet). Een kiezer ondertekent een dergelijke verklaring van 16 januari t/m 30 januari 2023 in het gemeentehuis van de gemeente waar degene als kiezer is geregistreerd.
 • Verklaringen van instemming van iedere kandidaat op de kandidatenlijst .
 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur.
 • Indien van toepassing: verklaring van vestiging van kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen.
 • Vermelding op de kandidatenlijst van de personen die bij verhindering van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen (artikelen F1, H1, H3, H4, H9, H10, H13a Kieswet).
 • Indien van toepassing: verklaring van gemachtigde waaruit bevoegdheid inleveraar blijkt voor het plaatsen van een aanduiding boven de kandidatenlijst.
 • Indien van toepassing: als twee of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie artikel H3, derde lid, Kieswet en model H3-2.
 • Bewijs van betaling waarborgsom. Net als bij de registratie van een kandidatenlijst, moeten nieuwe partijen ook voor de kandidaatstelling een waarborgsom van €225,- betalen.

*Alle formulieren zijn van 9 januari t/m 30 januari 2023 verkrijgbaar bij de gemeente. De verklaring van instemming is tevens verkrijgbaar bij het centraal stembureau van het waterschap. Daarnaast kan de verkiezingssoftware OSV2020 worden gebruikt. Deze genereert alle benodigde formulieren. We raden politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. U kunt OSV2020 te zijner tijd downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruik maakt van OSV2020, dan ontvangen wij graag op dag van de kandidaatstelling een USB-stick met de OSV2020 bestanden. Zie website van de Kiesraad.