Tarieven waterschapsbelasting 2022 vastgesteld

Gepubliceerd op 25 november 2021

Op 24 november zijn de begroting en de tarieven voor de waterschapsbelasting voor komend jaar vastgesteld. Ondanks toenemende kosten voor waterveiligheid, voldoende en schoon water, slaagt het waterschap erin om de stijging van de tarieven voor de waterschapsbelastingen beperkt te houden. Een gezin met kinderen en een eigen woning, betaalt in 2022 gemiddeld 1 euro meer aan waterschapsbelastingen dan vorig jaar.

In 2022 is het 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is afgedamd. Het ‘officiële’ begin van het waterbeheer in ons gebied. Bernard de Jong: ‘Om 900 jaar vooruit te kijken voert te ver, maar wij zijn als waterschap wel aan zet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In het recente Klimaatsignaal van het KNMI staat dat de klimaatverandering in ons land sneller gaat dan verwacht én grote effecten kan hebben. Blijven investeren in een toekomstbestendig gebied is belangrijker dan ooit’. Bernard is portefeuillehouder financiën en ziet dat het waterschap voor grote uitdagingen staat.

Samen werken aan een watersysteem dat klaar is voor de toekomst

De zomers van 2018 en 2019 waren extreem droog. En in de afgelopen zomer kregen de inwoners van Limburg, Noord-Holland en Friesland te maken met ernstige wateroverlast. De gevolgen van hevige regen en droge periodes vraagt om steeds meer maatregelen om Nederland klimaatbestendig te houden. Het waterschap investeert in het versterken van dijken, het creëren van meer ruimte voor water en in schoon en gezond water.

Ook stimuleert het waterschap de gemeenten en inwoners om waterbewust te leven. Voor gemeenten is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de gevolgen van heftige regen in het stedelijk gebied. Inwoners kunnen met de subsidies voor blauwe initiatieven hun tuin watervriendelijk maken of activiteiten opzetten die het waterbewustzijn in hun omgeving vergroten. In 2022 is het budget dat hiervoor beschikbaar is verdubbeld naar € 200.000.
‘Het belang van groen en water in bebouwd gebied is groot. Meer groen en blauw zorgt voor een prettige woon- en werkomgeving. Om echt stappen te zetten is het belangrijk dat we allemaal een steentje bijdragen’.

Veilige dijken, droge voeten en schoon water

Het waterschap besteedt in 2022 ruim 63 miljoen euro aan het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Iedere dag stroomt er via de riolering maar liefst 220 miljoen liter afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen. Dit afvalwater wordt in deze zuiveringen schoongemaakt. Ook monitoren en verbeteren we de waterkwaliteit in sloten, weteringen en kanalen.
Komend jaar geeft het waterschap ongeveer 25 miljoen euro uit aan het onderhouden én versterken van de dijken, zodat ze voldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Met een uitgekiend stelsel van gemalen en stuwen zorgen we dat de leefomgeving niet te nat en niet te droog wordt. Hieraan besteden we komend jaar ruim 49 miljoen euro.

Wat betekent dit voor uw aanslag waterschapsbelastingen?

De belastingen gaan het komend jaar voor gezinnen gemiddeld met 0,2% omhoog. Hoe dit uitwerkt voor uw aanslag, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of u een woning huurt of in eigendom heeft, of dat u eigenaar bent van een agrarisch bedrijf.

En ook of uw huishouden uit één persoon of uit meerdere personen bestaat. Waterschapsbelastingen bestaan namelijk uit verschillende onderdelen. Eigenaren van woningen betalen een tarief gebouwd. Dit tarief daalt, maar omdat de WOZ-waarde van gebouwen gemiddeld stijgt, stijgen de lasten voor eigenaren van gebouwen. Ook het tarief voor de zuiveringsheffing daalt. Dit levert voor meerpersoonshuishoudens een groter voordeel op dan voor éénpersoonshuishoudens. Mede daardoor daalt de gemiddelde factuur voor een meerpersoonshuishouden zonder eigen woning. Eigenaren van agrarische percelen en wegen betalen ook voor ongebouwde onroerende zaken. De waterschapsbelastingen voor een agrarisch bedrijf stijgen gemiddeld met 2,5%.

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2022.

Lasten 2022

Stijging in euro’s (t.o.v. 2021)

Stijging in %
(t.o.v. 2021)

Eenpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 216.000)

€    204

€     4

1,8%

Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    155

€     1

0,9%

Meerpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 324.000)

€    353

€     1

0,2%

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    280

-€     3

-0,9%

Agrarisch bedrijf* (35 ha, waarde € 2.160.000)

€  4.945

€  118

2,5%

*de waarden van de eigen woning en het bedrijf zijn in het rekenvoorbeeld tussen 2021 en 2022 met 8,0% verhoogd.

Waterschapsbelastingen

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Belastingaanslag van de BghU

Vanaf medio januari ontvangen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.


Koersvast en toekomstbestendig

20200226_173350

De titel van de begroting voor 2022.