Start inspraak Ontwerp-wijziging peilbesluit Oud-Kamerik 2020

Gepubliceerd op 28 mei 2020

Het waterschap heeft in 2013 het Peilbesluit Oud-Kamerik vastgesteld. Hierbij is voorgesteld om een collectieve hoogwatervoorziening te realiseren rondom de lintbebouwing in Oud-kamerik. Nu is de hoogwatervoorziening gereed en kan het waterpeil worden ingesteld. 
De eerste wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik ligt ter inzage van 28 mei tot en met 8 juli 2020.

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft u, als belanghebbende, de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp. Uw reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.


Meer informatie en inspreken

Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met de projectleider Astrid de Boer; tel. (030) 209 71 46, e-mail astrid.de.boer@hdsr.nl.

Wilt u inspreken? Stuur dan een e-mail naar astrid.de.boer@hdsr.nl