Projectplan en peilbesluit park Oudegein vastgesteld

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Het projectplan ‘Park Oudegein’ is op 18 december 2018 definitief vastgesteld en het bijbehorende peilbesluit is op 20 februari 2019 herzien.

Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project capaciteitsvergroting Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan.

In het projectplan  staan maatregelen beschreven die uitgevoerd moeten worden om in tijden van het inwerking zijn van de wateraanvoer naar West-Nederland, de afvoer van water uit het park mogelijk te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot een robuust watersysteem met een betere doorstroming en waterkwaliteit.

Herziening peilbesluit nodig

Door de maatregelen uit het projectplan wijzigen de peilgebiedsgrenzen uit het peilbesluit Oudegein 2014. De wijzigingen zijn vast gelegd in een partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2018). In het peilbesluit staat per peilgebied aangegeven welke waterstanden het waterschap hanteert.

Procedure

Het ontwerp-projectplan en de ontwerp-partiële herziening hebben voor vaststelling zes weken ter inzage gelegen (van 5 oktober tot en met 16 november 2018). Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.


Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur KWA+, bereikbaar op telefoonnummer 030 634 5758, email miriam.duijkers@hdsr.nl.

Voor meer informatie over de partiële herziening op het peilbesluit kunt u contact opnemen met Mathilda Rebel van de afdeling Ontwikkeling, Strategie en Advies, bereikbaar op telefoonnummer 030 209 7013, email mathilda.rebel@hdsr.nl.