Samenwerken aan de toekomst van het landelijk gebied in de Utrechtse Waarden

Gepubliceerd op 18 december 2023

HDSR gaat samen met de gemeenten Lopik, Montfoort, IJsselstein, Oudewater en Woerden en de provincie Utrecht aan de slag met de toekomst van het landelijk gebied in de Utrechtse Waarden. Op 15 december tekenden zij een intentieverklaring. Dit is een nieuwe stap die benadrukt samen aan het werk te willen, ook met onder andere boeren, natuur- en milieuorganisaties, fruittelers en inwoners. De start van een langjarig proces om te zorgen dat de Utrechtse Waarden ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied blijft waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.

“Het is geweldig dat dit initiatief bij de gemeenten vandaan komt. Wij doen graag mee, omdat we veel mogelijkheden zien voor betere waterkwaliteit en waterbeheer in deze regio.”, aldus hoogheemraad Bert de Groot.

Plan van aanpak

De gemeenten, de provincie en het waterschap hebben de intentieovereenkomst opgesteld om samen met belanghebbenden te komen tot een plan van aanpak voor de Utrechtse Waarden. Dat plan van aanpak beschrijft hoe de drie overheden en de gebiedspartners met elkaar invulling en uitvoering geven aan de uitdagingen die er zijn op het gebied van natuur, water, klimaat en landbouw. Zoals: het behoud van het mooie weidse gebied, een gezonde leefomgeving met voldoende water, een klimaatbestendig landschap en duurzame en economisch rendabele landbouw.

Dat zijn geen gemakkelijke vraagstukken. Om te komen tot vervolgstappen en oplossingen zijn alle partijen nodig en de kennis die daar is. Waar er verschillen van inzicht zijn, wordt het gesprek daarover gevoerd. De overheden gaan daar in 2024 mee aan de slag en met alle relevante partijen ideeën en initiatieven ontwikkelen. Het streven is in het najaar 2024 een plan van aanpak gereed te hebben.

De samenwerkende partijen weten heel goed dat er veel liefde en waardering is voor het landschap in de Utrechtse Waarden. Dat staat voorop en moet wat deze partijen betreft behouden blijven. Hoe ze dat doen met de uitdagingen die er zijn, daarover volgt te zijner tijd meer informatie.

Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

In het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) staan de inhoudelijke kaders en de te behalen doelstellingen beschreven op het gebied van natuur, water, klimaat en landbouw voor de provincie Utrecht. Het UPLG gaat ook in op andere ontwikkelingen die spelen in het landelijk gebied zoals de energietransitie, verstedelijking en mobiliteit. Het UPLG geeft daarmee de richting aan, ook voor het gebiedsproces Utrechtse Waarden.