Verbetering waterbeheersing De Haak draagt bij aan een betere waterkwaliteit Nieuwkoopse Plassen

Gepubliceerd op 3 augustus 2022

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Rijnland en Natuurmonumenten gaan samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren in de Nieuwkoopse Plassen. Met het aanleggen van een bufferzone in Polder Achtienhoven is de mogelijkheid ontstaan om de waterkwaliteit in het Natura 2000-gebied te verbeteren. Het projectplan ligt van 1 augustus tot en met 12 september ter inzage bij het waterschap.

De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied en valt onder een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Op het moment vormen verdroging en een onvoldoende waterkwaliteit de grootste bedreigingen voor de natuur in het gebied. De verdroging van de Haak komt met name doordat het water door de ondergrond wegstroomt naar de lager gelegen polders. Een bufferzone tussen De Haeck en de rivier De Meije in Polder Achtienhoven, moet het wegstromen van water beperken. In het westelijk deel van de polder is deze bufferzone inmiddels ingericht. De komende periode wordt het oostelijke deel van de bufferzone ingericht en worden twee pompgemalen gebouwd.

Opvoergemaal De Haak

Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de mogelijkheid gezien om het kwalitatief goede water van De Haeck te benutten voor de Nieuwkoopse Plassen waarbij ook Polder Zegveld ontlast wordt. Bij regenval wordt in de huidige situatie het overtollig water van De Haeck afgevoerd naar de polder Achtienhoven. Door het plaatsen van een opvoergemaal wordt dit overtollige, kwalitatief goede water van De Haeck afgevoerd naar de Nieuwkoopse Plassen. Het opvoergemaal wordt geplaatst vlakbij de Hollandsekade op de grens tussen De Haeck en de Nieuwkoopse Plassen.

Bijzondere samenwerking

De Nieuwkoopse Plassen liggen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt daarom bij aan de bouw en financiering van de installatie. Deze pomp komt op het eigendom van Natuurmonumenten te staan. De pomp wordt betaald door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt het beheer en onderhoud van de pomp op zich.

Inzien van de stukken

De specifieke werkzaamheden zijn aangegeven in een ontwerp-projectplan. Het ontwerp-projectplan ligt van 1 augustus tot en met 12 september 2022 ter inzage bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op Poldermolen 2, 3994 DD, Houten. Belanghebbende kunnen een zienswijze indienen door deze te sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. De documenten zijn ook in te zien via de bekendmaking.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite