Vernieuwd ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering ter inzage

Gepubliceerd op 5 november 2021

De waterhuishouding in het gebied rondom de Langbroekerwetering is de afgelopen jaren aangepast: natuurgebieden en landbouwpercelen in het gebied tussen Amerongen, Odijk en de Kromme Rijn hebben hun eigen peilgebieden met hun eigen waterpeil gekregen. In het vernieuwde peilbesluit legt het waterschap deze peilen vast. Het ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering ligt tot en met 6 december 2021 ter inzage; tot dan kan iedereen die belang heeft bij een goed waterpeil in het gebied reageren.

Het huidige peilbesluit dateert uit 2008; sindsdien is er veel veranderd in het Langbroekerweteringgebied. Natuurgebieden en landbouwpercelen zijn van elkaar geïsoleerd. Daardoor zijn de omstandigheden voor natuur en landbouw verbeterd. Het ontwerp-peilbesluit is hierop aangepast.

Peilbesluit opnieuw ter inzage

Het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering heeft in 2020 ter inzage gelegen. Hierop zijn vijf inspraakreacties ontvangen. Een aantal reacties hebben geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. Om deze reden wordt het ontwerp-peilbesluit opnieuw ter inzage gelegd. Belanghebbenden worden zo in de gelegenheid gesteld om ook op de aanpassingen een zienswijze in te dienen.


Meer informatie

Meer informatie over de aanpassingen, het ontwerp-peilbesluit en bijbehorende kaarten is te vinden op onderstaande webpagina.