Partijen tekenen voor een toekomstbestendige polder Oud Kamerik Oost

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Actieve boeren, het agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen samen polder Oud Kamerik Oost toekomstbestendig maken. Hiervoor hebben zij onlangs een intentieovereenkomst ondertekend. In de overeenkomst staat dat de partners de bodemdaling van percelen in het gebied willen vertragen door de grondwaterstand te verhogen. Ook willen zij zorgen voor 27% minder CO2-uitstoot in het gebied. Een teveel aan CO2 in de lucht zorgt ervoor dat de temperatuur toeneemt en daarmee bijdraagt aan klimaatverandering. Tot slot neemt in het gebied de uitstoot van ammoniak af door een afname van melkkoeien en jongvee bij een melkveebedrijf.

Maatregelen

Een maatregel is de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS) op circa 200 hectare. Hierbij worden infiltratiebuizen aangelegd die de veengrond in droge periodes nathouden. Dit voorkomt dat het veen oxideert en CO2 vrijkomt. In natte periodes voert het WIS het overtollige grondwater af. De grondwaterstand ligt daardoor jaarrond tussen de 20 en de 40 cm onder het maaiveld. Andere maatregelen zijn het gelijk houden (niet verlagen) van het waterpeil, waardoor het waterinfiltratiesysteem optimaal werkt. Parallel aan dit project wordt er ook gewerkt ook aan het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurlijke oevers. Tot slot neemt in het gebied de uitstoot van ammoniak af door minder melkkoeien en jongvee bij een melkveebedrijf. Op dit bedrijf wordt de uitstoot gereduceerd naar 100 kg stikstof per ha.

Monitoring

In de intentieovereenkomst hebben de partijen ook stil gestaan bij de eventuele wateroverlast die ontstaat door vernatting, de toekomstige watervraag en de waterkwaliteit van het watersysteem. Het waterschap monitort deze effecten de komende jaren. Zo ontstaat er meer inzicht op de effecten van de vernattingsmaatregelen op het watersysteem.

Subsidie agrariërs

De betrokken agrariërs hebben voor het verhogen van de grondwaterstand via het Samenwerkingsverband Oud Kamerik Oost een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Ook hebben ze subsidie aangevraagd bij de provincie Utrecht voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem. Hopelijk wordt de subsidie toegekend en kan het project in het najaar van 2024 starten.