Begroting en tarieven waterschapsbelasting 2024 vastgesteld

Gepubliceerd op 16 november 2023

De opgaven van de waterschappen nemen toe. Zelfs in de meest optimistische scenario’s voorspelt het KNMI dat het klimaat blijft veranderen met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, drogere zomers en nattere winters tot gevolg. Dit betekent dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) steeds meer werk moet verzetten om Midden-Nederland veilig te houden en om de hoeveelheid water zo goed mogelijk te reguleren. Daarnaast zuivert het waterschap afvalwater en verbetert het de leefbaarheid in en rondom het water. Het waterschap werkt zo duurzaam en circulair mogelijk, met respect voor mensen, dieren en alles wat groeit en bloeit, in samenwerking met overheden, inwoners en (agrarische) ondernemers en natuur- en terreinbeheerders.

Tegelijk met de toenemende opgaven, stijgen de kosten voor energie, materialen, rente en arbeid fors. Beide ontwikkelingen leiden tot hogere waterschapslasten. HDSR matigt de stijging van de belasting door eigen reserves in te zetten. In 2024 betaalt een gezin met kinderen en een eigen woning met een WOZ-waarde van 297.900 euro, 24 euro meer dan vorig jaar. Een gezin zonder eigen woning betaalt 18 euro meer dan vorig jaar. De begroting en de belastingtarieven voor 2024 zijn 15 november 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur.

De uitgaven

Om bescherming te blijven bieden tegen overstromingen verwacht het waterschap in 2024 ongeveer 28 miljoen euro te besteden aan het beheer en onderhoud van de dijken. Het waterschap investeert tegelijkertijd in waterveiligheid in de toekomst, o.a. met het project Sterke Lekdijk waar samen met aannemers innovaties worden ontwikkeld die dijkversterking beter en goedkoper maakt. Daarnaast regelt het waterschap in het hele werkgebied het waterpeil met een uitgekiend stelsel van gemalen en stuwen. Lange tijd was alles gericht op een snelle afvoer van water. Omdat er nu ook steeds meer perioden van droogte zijn, moet het waterschap ook steeds meer water vasthouden. Dat vraagt om extra maatregelen. Verder zorgt HDSR ervoor dat de toenemende verzilting (door het zoute zeewater dat in het westen Nederland binnenkomt) wordt tegengegaan. Hieraan wordt in 2024 circa 64 miljoen euro besteed.

Al het water dat mensen en bedrijven door de gootsteen, het toilet of op andere manieren het riool in spoelen, maakt het waterschap schoon in de rioolwaterzuiveringen. Circa 76 miljard liter afvalwater per jaar wordt in 16 zuiveringen schoongemaakt. Het afval dat uit het water wordt gehaald, wordt steeds meer gezien als grondstof. Zo wordt de cellulose die in toiletpapier zit, eruit gehaald en bijvoorbeeld als bouwmateriaal opnieuw gebruikt. Sinds 2023 haalt het waterschap in de zuivering in Houten ook medicijnresten uit het afvalwater. Het waterschap meet en verbetert verder samen met (water)partners de waterkwaliteit in sloten, weteringen en kanalen. Het schap verwacht aan het zuiveren en verbeteren van de waterkwaliteit in 2024 ongeveer 76 miljoen euro te besteden.

De waterschapsbelasting

De belasting voor huishoudens gaat in 2024 gemiddeld met circa 7,5% omhoog. Hoeveel de verhoging precies is, hangt af van de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of iemand een woning huurt of in eigendom heeft, of een agrarisch bedrijf heeft. In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële gevolgen van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2024.

Rekenvoorbeelden

Lasten 2024

Stijging in euro’s (t.o.v. 2023)

Stijging in %
(t.o.v. 2023)

Eenpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 198.600)

€    222

€     18

8,7%

Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    176

€     13

8,3%

Meerpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 297.900)

€    378

€     24

6,8%

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    309

€     18

6,1%

Agrarisch bedrijf* (35 ha, waarde € 1.986.000)

€  5.262

€  368

7,5%

*De waarden van de eigen woning en het bedrijf zijn in het rekenvoorbeeld, vanwege een gemiddelde daling van de waarde van onroerend goed, tussen 2023 en 2024 met 0,7% verlaagd.

Belastingaanslag van de BghU

Waterveiligheid, zuivering, beheer en de voorbereiding op de toekomst kosten geld. Het waterschap ontvangt voor de reguliere taken geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven in het eigen gebied. De inwoners kiezen tijdens de waterschapverkiezingen bestuurders die het beleid van het eigen waterschap bepalen.

Het waterschap int de belasting niet zelf. Dit doet BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht. Zij sturen vanaf februari 2024 de belastingaanslagen naar de inwoners. BghU beantwoordt ook de vragen over de aanslag, de betaling en eventuele kwijtschelding van de belasting voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie is te vinden op www.bghu.nl.


Gebruik belastinggeld 2024

Op deze afbeelding wordt de bestemming van de belastingopbrengst duidelijk. De bedragen die worden genoemd in het persbericht hebben betrekking op de kosten. Het verschil tussen kosten en opbrengsten wordt gedekt uit de reserves.

Waarom waterschapsbelasting?

NPO kennis

NPO kennis geeft een duidelijke uitleg over wat het waterschap precies doet.