Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen

Gepubliceerd op 5 juni 2023

Het waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De waterpeilen in het dorp Kockengen en de polders van maalgebied de Tol zijn geen onderdeel van dit peilbesluit.
De plannen liggen vanaf 30 mei ter inzage. Reageren op de plannen kan tot en met 10 juli. Op 19 juni organiseert het waterschap een inloopavond in Kockengen.

Samen met het gebied

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden.  De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Hierdoor kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Het fysiek scheiden van de peilgebieden gebeurt met een stuw. Deze stuw wil het waterschap bouwen langs de weg naar Teckop. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere. De huidige peilscheiding is de Hollandse Kade welke vervangen zal worden door een brug.

De werkzaamheden die nodig zijn, zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt ook ter inzage van 30 mei tot en met 10 juli. Ook hierop zijn reacties mogelijk.

Inspraak en informatieavond

De inspraak over het peilbesluit en het projectplan is gestart op 30 mei en duurt tot en met 10 juli. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dat werkt, staat op de website van het waterschap.

Op maandag 19 juni organiseert het waterschap een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in het Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Tijdens de avond kunt u in gesprek met het waterschap over de plannen en ook kunt u een inspraakreactie indienen.