€ 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied Zuid-Holland

Gepubliceerd op 3 februari 2023

Op vrijdag 3 februari 2023 tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren. Hoogheemraad Bert de Groot tekende namens De Stichtse Rijnlanden.

Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals  het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar.

Verdeling

Het grootste deel van het beschikbare geld (65%) komt bij de EU vandaan. De provincie is kaderstellend voor het agrarisch natuurbeheer vanuit het Natuurbeheerplan en zorgt voor de verdeling van geld vanuit de EU. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35% voor hun rekening. Gedeputeerden Jeanet Balieu en Berend Potjer zijn blij dat provincie de samenwerking met waterschappen en agrarische collectieven voortzet. “Samen zetten we ons in voor een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het landelijk gebied.”

Nauwe samenwerking

Hoogheemraad Bert de Groot: “We werken nauw samen met agrariërs om de waterkwaliteit in het Zuidhollandse landelijk gebied te verbeteren. Met subsidie van de provincie Zuid-Holland en het waterschap kunnen agrariërs aan de slag met aanleg, herstel en ecologisch beheer van hun percelen en sloten."

Agrarisch natuurbeheer

De ondertekening vond plaats in het werkgebied van de Groene Klaver, een agrarische natuurbeheer coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers en één van de 40 gebiedscollectieven in Nederland. Zij zetten zich in voor het bevorderen van biodiversiteit, schoon water, een gezonde bodem en zuivere lucht.

Schoon en gezond water

Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen om in te wonen, werken en recreëren. Om ons water schoon en gezond te krijgen, moeten we samen met inwoners, agrariërs en gemeenten werken aan maatregelen die de waterkwaliteit en de ecologie verbeteren. Iedereen kan en zal hieraan zijn steentje moeten bijdragen, want we kunnen dit als waterschap niet alleen.