Start inspraak ontwerpplannen Waterberging en -doorvoer Willeskop

Gepubliceerd op 23 januari 2023

Het waterschap heeft plannen om een waterberging te creëren in natuurgebied Willeskop. Ook wordt een waterdoorvoer gecreëerd van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) naar de Lek. Het doel is het geschikt maken van het natuurgebied voor het bergen van zo’n 200.000 m3 water en het kunnen doorvoeren van overtollig water van de GHIJ naar de Lek. De plannen geven het waterschap meer mogelijkheden om tijdens extreem natte periodes het water vast te houden en door te voeren.

De plannen liggen vanaf 23 januari 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op maandag 13 februari a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.

Een watersysteem dat klaar is voor de toekomst

Als gevolg van de klimaatverandering zullen extreme weersituaties naar verwachting vaker voorkomen. Het waterschap kan toekomstige wateropgaven niet meer alleen binnen het bestaande watersysteem oplossen. Met de plannen voor de waterberging en de waterdoorvoer Willeskop wil het waterschap het westelijke watersysteem robuuster en klimaatbestendiger maken. Het waterschap kan bij heftige buien het water beter sturen en krijgt zo meer mogelijkheden om te acteren bij (dreigende) wateroverlast.

De plannen voor de waterberging en -doorvoer Willeskop

De plannen bestaan uit het inrichten van een doorvoerroute vanaf de GHIJ via de Korenmolenvliet en gemaal de Koekoek naar de Lek. De watergang komt om het voormalige gemaal naast de Damweg te liggen. Daarnaast zijn er plannen voor het aanleggen van kunstwerken (o.a. inlaten en duikers) om meer water door de watergangen aan en af te kunnen voeren en water te kunnen bergen in het natuurgebied. Ook worden waterkeringen (dijken) en peilscheidingen versterkt en is er op delen sprake van het verleggen van een waterkering. Tot slot zijn er plannen om het gebied natuurvriendelijker in te richten met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en eilandjes en het uitbreiden van het rietmoeras.

In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven en de manier waarop dit gebeurt. Ook is de impact van de werkzaamheden op de omgeving beschreven en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Milieueffectrapportage(m.e.r.)-beoordeling

Voor het projectplan ‘Waterberging en-doorvoer Willeskop’ is een m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat realisatie van het projectplan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft besloten dat voor uitvoering van de werkzaamheden geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Wijziging peilbesluiten Lopikerwaard

Na uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk om de waterpeilen aan te passen. In het peilbesluit wordt de nieuwe situatie vastgelegd voor het reguliere beheer van de Korenmolenvliet en van Natuurgebied Willeskop. Naast de aanpassingen die nodig zijn voor het realiseren van de waterberging met de doorvoermogelijkheid, worden er administratieve correcties meegenomen in de wijziging van het peilbesluit.

Inspraak en informatieavond 13 februari a.s.

Tot en met 6 maart 2023 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de officiele bekendmaking in de rechterbalk hiernaast. Op maandag 13 februari 2023 organiseert het waterschap een inloopmiddag en -avond in Zalencentrum Oudewater aan de Westsingel 2 in Oudewater.

U bent welkom vanaf 15:30 tot 20:00 uur. We kunnen u een toelichting geven op het plan en u kunt vragen stellen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar post@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Willeskop’, uw naam en het aantal personen.