Ontwerp-peilbesluit Lange Weide in de inspraak

Gepubliceerd op 11 juli 2018

Momenteel is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig met een nieuw peilbesluit voor afvoergebied Lange Weide. Het ontwerp-peilbesluit ligt van 11 juli tot 5 september in de inspraak. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het is tijd voor een herziening.

Afvoergebied de Lange Weide

Alle percelen in het gebied die afwateren op gemaal de Lange Weide worden in dit peilbesluit meegenomen. Dit zijn de percelen die liggen in de polder Weijpoort, polder Lange Weide en de Negenviertel. Het gebied wordt in het noorden begrenst door de Oude Rijn in het zuiden door de Hollandse IJssel en in het westen en het oosten door de Enkele – en Dubbele Wiericke. Rondom Driebruggen bevat de bodem het meeste veen. Deze stukken zijn het gevoeligst voor bodemdaling en liggen daarom het laagst. Voor de kern Driebruggen, het Laageind en Hoogeind zijn er hoogwatervoorzieningen om de houtenfunderingen van gebouwen te beschermen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat landbouw, wonen en natuur. Deze verschillende gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom heeft het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied betrokken bij het ontwerp-peilbesluit. Dit is gebeurd in de vorm van gebiedsavonden en individuele gesprekken.

Inspraakperiode en vaststelling peilbesluit

Op dit moment is er inspraak mogelijk. Het ontwerp peilbesluit ligt van 11 juli tot en met 5 september 2018 ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een officiële zienswijze in te dienen.

Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Op 22 november 2018 behandelt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport. Deze vergadering is openbaar. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, mag tijdens deze vergadering inspreken. De insprekers ontvangen hier te zijner tijd meer informatie over. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast (naar verwachting op 19 december 2018).


Indienen zienswijze

Gedurende de inspraakperiode kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit. Dit kan zowel schriftelijke als mondeling. Schriftelijk kan met een brief, aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ in Houten of per mail aan chris.van.naarden@hdsr.nl Mondeling kan zowel telefonisch als op afspraak. Dit kan via (030) 634 5737.

Peilwijzigingen peilbesluit Lange Weide

Peilwijzigingen peilbesluit Lange Weide