Start inspraak en inloopavond ontwerp-peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk

Gepubliceerd op 11 augustus 2022

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor Gerverscop, Oudeland en Indijk. In dit ontwerp-peilbesluit staan de plannen voor het beheren van het oppervlaktewater voor het gebied tussen Gerverscop en Harmelen in de gemeente Woerden. Nu gelden daarvoor nog twee verschillende peilbesluiten: peilbesluit Gerverscop 2007 en peilbesluit Oudeland en Indijk 2007. Hiervoor geldt straks één nieuw peilbesluit. Op 31 augustus 2022 is er een inloopavond.

Inloopavond

Het waterschap organiseert op woensdagavond 31 augustus 2022 een inloopavond, in het Dorpshuis van Harmelen, Schoollaan 8 te Harmelen. Tussen 20.00 tot 21.30 uur kunt u binnenlopen om vragen te stellen over het-ontwerp peilbesluit. Ook kunt u een inspraakreactie indienen. De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit start op 17 augustus 2022.

Gebiedsproces

Het ontwerp-peilbesluit is tot stand gekomen na een gebiedsproces, in samenwerking met het gebied. Het waterschap heeft in 2019 gebiedsavonden georganiseerd voor de gebieden Gerverscop, Oudeland en Indijk. Ook is gekeken hoe actueel de peilbesluiten zijn. Dit heeft geleid tot een aantal kleine veranderingen in het peilbeheer. Daarom stelt het waterschap een nieuw peilbesluit op.

Belangrijkste wijzigingen

Voor de peilgebieden die niet actueel waren is een passend peil gekozen, volgens de beleidsnota Peilbeheer 2019. In een aantal gebieden wordt het nieuwe waterpeil hetzelfde als het huidige praktijkpeil. In het gebied ten noordwesten van Gerverscop is een verhoging van het praktijkpeil nodig van 1 cm om te voldoen aan de droogleggingsnormen van het waterschap. De bodem is hier minder gezakt dan de verwachting was. Daarom is aanpassing nodig. Het gaat in de meeste gevallen om een waterpeil dat gelijk is aan het huidige peilbeheer.

In het oude peilbesluit Gerverscop 2007 is peilfasering en peilindexering opgenomen voor een aantal agrarische peilgebieden. In het nieuwe peilbesluit is, conform de Beleidsnota Peilbeheer 2019, geen peilindexering opgenomen. Daarom gaat de aanpassing aan het peil dat eens in de drie jaar plaatsvindt, uit het peilbesluit en gaan we niet iedere drie jaar de waterpeilen verlagen. Hiermee volgt het waterschap de maaivelddaling in de praktijk, om de bodemdaling te remmen.

In het peilbesluit Gerverscop 2007 is geen beheer- en sturingsmarge opgenomen. In het nieuwe peilbesluit is dat wel het geval. Een beheermarge is de afwijking van het waterpeil dat een peilgebied mag hebben ten opzichte van het vastgelegde peil, vanwege het weer. Een sturingsmarge is een tijdelijke afwijking van het waterpeil waar het waterschap dan actief op stuurt. Bijvoorbeeld tijdens langdurige droogte om het gebied van voldoende water te kunnen voorzien. Of voor de tijdelijke watervraag bij nachtvorstberegening.


Meer informatie

Meer informatie over de inspraak staat vanaf 17 augustus 2022 op de projectpagina van het waterschap. Hier vindt u dan ook de plannen, de bijlagen en een inspraakformulier.