Start inspraak ontwerp-peilbesluit Zegveld

Gepubliceerd op 22 april 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor Zegveld. In dit ontwerp-peilbesluit staan de plannen voor het beheren van het oppervlaktewaterpeil in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije. Het watersysteem rondom Zegveld is op orde. In een aantal landbouwgebieden passen we de peilen aan voor de opgetreden maaivelddaling. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk. Hoogwatervoorzieningen en bufferzones zorgen daar voor een passend peil. De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit start op 21 april 2021.

Bebouwing, natuur en landbouw

Het huidige peilbesluit Zegveld is met een uitgebreid watergebiedsplan vastgesteld in 2005. In de afgelopen jaren zijn de maatregelen uit het watergebiedsplan grotendeels gerealiseerd. Collectieve hoogwatervoorzieningen en bufferzones zorgen ervoor dat de functies landbouw, natuur en bebouwing gescheiden zijn en elke functie een passend peil heeft. De aanleg van de bufferzone bij Natura 2000 gebied De Haak is een van de laatste projecten die momenteel gerealiseerd wordt. Aanpassing van de waterpeilen in het dorp Zegveld en de natuurgebieden is niet nodig.

Bernard de Jong, hoogheemraad: ”Het gebied rondom Zegveld is op orde. Met dit peilbesluit bieden we een passend peil voor alle functies in dit prachtige veenweidegebied. De hoogwatervoorzieningen beschermen de gebouwen en infrastructuur, bufferzones borgen het waterpeil in de natuurgebieden en het peil in de agrarische gebieden draagt bij aan remmen bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit.”

Tegengaan bodemdaling

Het veenweidegebied rondom Zegveld kampt met de gevolgen van bodemdaling. De ambitie van het waterschap is om samen met partners in het gebied, de bodemdaling in 2030 met 50% te verlagen. Daarom stappen we in Zegveld af van tussentijdse peilindexering: een methode waarbij het waterschap het waterpeil in de looptijd van het peilbesluit aanpast aan de bodemdaling. Een eventuele peilaanpassing gebeurt pas weer bij de vaststelling van een nieuw peilbesluit. Verschillende agrariërs in de polder leggen een waterinfiltratiesysteem aan, een soort ondergrondse slootjes. Doel van zo’n systeem is de bodemdaling van het veen te remmen en daarbij ook de CO2-uitstoot te verminderen.
Het peilbesluit is tot stand gekomen na een uitgebreid gebiedsproces en in nauwe samenwerking met het gebied.

Inspraakprocedure

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 21 april tot en met 1 juni 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat staat op de projectpagina van het waterschap. Hier staan ook de plannen, de bijlagen en een inspraakformulier.

Digitaal informatiemoment

Gewoonlijk organiseert het waterschap in de inspraakperiode een gebiedsavond. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat nu niet mogelijk. U kunt wel een (online) afspraak maken met de projectleider om het ontwerp te bespreken en eventueel een zienswijze in te dienen. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website of neem contact op met de projectleider Susan Graas: 06-55240587 of susan.graas@hdsr.nl