Ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering ter inzage

Gepubliceerd op 19 juni 2020

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ligt het ontwerp-peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Langbroekerwetering ter inzage. Dit peilbesluit beslaat het Langbroekerwetering-gebied dat ligt in delen van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik. In een peilbesluit worden de waterpeilen van een gebied vastgelegd; bij het vaststellen van zo’n besluit weegt het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap de verschillende belangen af.

Het huidige peilbesluit dateert uit 2008; in de tussentijd is er veel veranderd in het gebied. De waterhuishouding is de afgelopen jaren aangepast: natuurgebieden en landbouwpercelen hebben hun eigen peilgebieden met hun eigen waterpeil gekregen. Ze zijn als het ware van elkaar geïsoleerd. Daardoor zijn de omstandigheden voor natuur èn landbouw verbeterd.

Stukken inzien

Het ontwerp-peilbesluit is in te zien van 22 juni tot en met 3 augustus op de website van het waterschap: hdsr.nl/pblangbroekerwetering. In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen op het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Iedereen die inspreekt wordt geïnformeerd over de wijze waarop zijn of haar inspraakreactie in het peilbesluit Langbroekerwetering (2020) wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

Informatie

Voor een inhoudelijke toelichting op het peilbesluit of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u mailen of een (telefonische) afspraak maken met projectleider Corina Wijnen, via telefoon: (030) 209 71 52, of e-mail: corina.wijnen@hdsr.nl.