Peilbesluit Langbroekerwetering

Momenteel is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor de Langbroekerwetering. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het waterschap is wettelijk verplicht eens in de tien jaar een peilbesluit te herzien. Het huidige peilbesluit dateert uit 2008. Het is tijd voor een herziening.

De Langbroekerwetering

Het Langbroekerweteringgebied ligt op de overgang van de hoger gelegen zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de lager gelegen rivierkleigronden langs de Kromme Rijn. Het plangebied wordt begrensd door de Kromme Rijn, de Rijndijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Driebergen en de bebouwde kommen van Driebergen-Rijsenburg en Odijk. Het gebied beslaat circa 6.800 ha. Alle percelen in het gebied die afwateren binnen het Langbroekerweteringgebied worden in dit peilbesluit meegenomen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt. In de Langbroekerwetering zijn dat landbouw, bebouwing en natuur. Deze verschillende gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit.

De bevindingen van deze toetsing zijn besproken met de begeleidingsgroep welke bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied onder meer van gemeentes, de agrarische sector, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van landgoederen.

Inventarisatie knelpunten

De afgelopen periode (2015/2016) zijn de ervaren knelpunten met betrekking tot het watersysteem geïnventariseerd. Dit is gedaan via de site van het waterschap, een inloopavond in Langbroek en tijdens een ledenavond van LTO. Daarnaast worden ook de door het waterschap zelf ervaren knelpunten meegenomen. Deze bevindingen worden het komende halfjaar vastgelegd in een knelpuntenrapportage.

Bedrijvenproef

Naar aanleiding van deze inventarisatie en gesprekken met leden van de LTO Kromme Rijn en Heuvelrug, blijkt dat regelmatig wateroverlast wordt ervaren op de landbouwpercelen. Onduidelijk is of dit door het waterpeil komt, hangwater of door het grondwater dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug. Naar aanleiding van dit knelpunt is er een aanvullend onderzoek gestart op vijf agrarische bedrijven in het gebied van de Langbroekerwetering. Tijdens dit onderzoek (doc, 20 MB) wordt er gekeken naar de specifieke omstandigheden van de bodem en het (grond)watersysteem.

Planning

In 2018 dient er een nieuw peilbesluit te worden vastgesteld te worden. Het waterschap streeft er naar om eind 2018 het peilbesluit te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Echter mocht het nodig zijn om de metingen op de referentiebedrijven langer uit te voeren om daardoor een beter inzicht op de ervaren knelpunten te krijgen, zal de provincie gevraagd worden om uitstel voor vaststelling van het peilbesluit. Dit alles om te zorgen dat er een peilbesluit wordt vastgesteld dat door het gebied breed gedragen wordt.