HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Peilbesluit Langbroekerwetering

Het waterschap gaat een nieuw peilbesluit opstellen voor het Langbroekerweteringgebied. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor inwoners in het gebied. Zij kunnen knelpunten inbrengen en hun wensen kenbaar maken.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.
Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied.

Waarom nu al een nieuw peilbesluit?

Het huidige peilbesluit is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. Op een aantal plekken in dit gebied wijken de praktijkpeilen hiervan af. Ook heeft het waterschap klachten van enkele agrariërs gekregen over het peilbeheer. De peilen zouden voor hun percelen te hoog zijn.
Daarnaast is gebleken dat het huidige peil niet goed aansluit bij enkele maatregelen uit het watergebiedsplan. Verder is de afwatering van een aantal peilgebieden veranderd, als gevolg van werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de A12.
Het peilbesluit heeft geen consequenties voor de uitvoering van de maatregelen uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering (en Groenraven-Oost Maartensdijk).

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom wil het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe peilbesluit.

Planning procedure

De planning voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit is als volgt:

  • Voorbereiding & inventarisatie gegevens. In de verkenning wordt gekeken naar de huidige toestand van het watersysteem en naar ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het proces;
  • Evaluatie peilbeheer/ analyse watersysteem. Hierbij worden eventuele knelpunten in beeld gebracht. Dit kan via de digitale kaart met reactiemogelijkheid. Reageren is mogelijk tot en met 18 december 2015;
  • Opstellen oplossingsrichtlijnen. Het waterschap stelt een aantal oplossingsrichtlijnen op en legt dit voor aan het gebied;
  • Inspraak. Naar aanleiding van de uitkomsten van de reactie van het gebied op de oplossingsrichtlijnen wordt een ontwerp-peilbesluit opgesteld waarop inspraak mogelijk is. Het ontwerp-peilbesluit ligt daarna zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een officiële zienswijze in te dienen. Het waterschap reageert op de zienswijzen via een inspraakrapport en geeft dan aan of dit leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. De inspraak van het ontwerp-peilbesluit vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2016;
  • Vaststelling door het bestuur. Ten slotte stelt het algemeen bestuur van het waterschap het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast. De planning is dat het algemeen bestuur het peilbesluit eind 2016 vaststelt.

Online knelpunten doorgeven

Op een interactieve kaart kunt u punten plaatsen en daarbij aangeven wat u over dat punt wilt zeggen. U kunt bijvoorbeeld melding maken van afwijkende peilen, het ontbreken van een stuw of duiker of het doorgeven van een knelpunt met betrekking tot het oppervlakte water. Ook is er de mogelijkheid om foto´s bij te voegen. Zo kunt u online aangeven of ons beeld van de Langbroekerwetering compleet is.

De reactietermijn is verlengd tot en met 18 december 2015.

De digitale kaart werkt het beste als u gebruik maakt van de internetbrowsers Mozilla Firefox, Chrome of Internet Explorer versie 9 of hoger.

Kaartje plangebied peilbesluit Langbroekerwetering

Kaartje plangebied peilbesluit Langbroekerwetring

Meer weten

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Liesbeth van Doorn, tel. (030) 634 57 78, e-mail doorn.ae@hdsr.nl.