Peilbesluit Langbroekerwetering

Momenteel is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor de Langbroekerwetering. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het waterschap is wettelijk verplicht eens in de tien jaar een peilbesluit te herzien. Het huidige peilbesluit dateert uit 2008. Het is tijd voor een herziening.

De Langbroekerwetering

Het Langbroekerweteringgebied ligt op de overgang van de hoger gelegen zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de lager gelegen rivierkleigronden langs de Kromme Rijn. Het plangebied wordt begrensd door de Kromme Rijn, de Rijndijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Driebergen en de bebouwde kommen van Driebergen-Rijsenburg en Odijk. Het gebied beslaat circa 6.800 ha. Alle percelen in het gebied die afwateren binnen het Langbroekerweteringgebied worden in dit peilbesluit meegenomen.

Gebruiksfuncties

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt. In de Langbroekerwetering zijn dat landbouw, bebouwing en natuur. Deze verschillende gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit.

De bevindingen van deze toetsing zijn besproken met de begeleidingsgroep welke bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied onder meer van gemeentes, de agrarische sector, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van landgoederen.

Bedrijvenproef

Naar aanleiding van de inventarisatie en gesprekken met leden van de LTO Kromme Rijn en Heuvelrug, blijkt dat regelmatig wateroverlast wordt ervaren op de landbouwpercelen. Onduidelijk is of dit door het waterpeil komt, of door het grondwater dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug. Naar aanleiding van dit knelpunt is er een aanvullend onderzoek gestart op vijf agrarische bedrijven in het gebied van de Langbroekerwetering. Dit onderzoek is eind 2017 afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld en de onderzoeksresultaten zijn via een publieksvriendelijke samenvatting (pdf, 1 MB) te raadplegen.

Concept ontwerp-peilbesluit digitaal inzien

Het ontwerp voor dit peilbesluit is bijna gereed. Alvorens de officiële inspraakprocedure in te gaan, stellen wij het concept van het ontwerp-peilbesluit digitaal beschikbaar om belangstellenden te kunnen laten zien wat de (mogelijke) wijzigingen zijn in de hoogte van oppervlaktewaterpeilen, welk peilbeheer wordt toegepast en hoe de peilgebiedsgrenzen lopen. Daarnaast kan worden ingezien welk antwoord het waterschap geeft op de doorgegeven knelpunten op het oppervlaktewater. Meer informatie over in het verleden ingebrachte knelpunten kunt u terugvinden in onze Toelichting op veel gemaakte opmerkingen op het oppervlaktewatersysteem (pdf, 266 kB). In dit document zijn enkele opmerkingen die regelmatig naar voren zijn gebracht, beschreven en voorzien van een reactie van HDSR.

De digitale kaart kunt u raadplegen door deze te openen. U kunt inzoomen om uw interessegebied beter te bekijken. Wanneer u op een peilgebied klikt, verschijnt er een venster in beeld waarin informatie wordt gegeven over onder meer het peil, peilbeheer en peilgebiedsgrenzen.

Door te klikken op het icoontje van een stuw, kunt u informatie krijgen over de verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud van betreffende stuw.

Door op een icoontje van een doorgegeven knelpunt te klikken, krijgt u te zien welke melding er gedaan is en wat de reactie hierop is van HDSR. Tevens wordt er verwezen naar het document Toelichting op veel gemaakte opmerkingen op het oppervlaktewatersysteem (pdf, 266 kB).

Let op!

Wanneer het ontwerp van het peilbesluit definitief ter inzage wordt gelegd, kan er een officiële inspraakreactie bij het bestuur worden ingediend. De officiële inzage periode zal begin 2019 starten. De exacte start- en einddatum zullen worden gepubliceerd in de plaatselijke weekbladen en op deze website. Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, zult u hier ook van op de hoogte worden gesteld.