Water als energiebron

Ons oppervlaktewater vormt een belangrijke potentiële bron van duurzame energie. Op basis van de huidige economische randvoorwaarden is het rendabel om 23% van de gebouwde omgeving in het beheergebied van ons waterschap van duurzame warmte uit oppervlaktewater te voorzien. Bovendien kan oppervlaktewater worden benut voor duurzame koeling. Benutting van deze energiebron kan lokaal bijdragen aan bestrijding van hittestress en verbetering van de waterkwaliteit.

Principes

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de samenwerkende gemeenten (U10) hebben hiervoor kansenkaarten laten opstellen. Er wordt gebruik gemaakt van een van de volgende principes:

  • Warmte en koude uit het watersysteem
  • Koude uit diepe plassen
  • Energie uit gemalen

1. Warmte en koude uit het watersysteem

Oppervlaktewater kan in combinatie met warmte- en koude- opslagsystemen (WKO’s) worden ingezet voor duurzame verwarming of koeling. Hiervoor zal een pompinstallatie nabij de afnemer worden geplaatst waarmee met een klein temperatuurverschil ( 3 – 6 oC) energie uit het water wordt gewonnen.

2. Koude uit diepe plassen

Diepe plassen hebben een zgn. “spronglaag”. Uit de diepte kan duurzaam koude worden gewonnen.

3. Energie uit gemalen

Gemalen kunnen worden voorzien van warmtewisselaars. Hiermee kan met een geringe investering een zeer hoog verwarmings- of koelvermogen worden gerealiseerd. Voor al deze concepten is nabijheid van gebouwen bij oppervlaktewater een randvoorwaarde voor een haalbare business-case.

Kaarten

Voor het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn zogenaamde potentieelkaarten opgesteld die inzicht geven in de  geschiktheid van het oppervlaktewater om warmte of koude te winnen. De technisch potentieelkaarten geven aan hoeveel warmte en koude in het oppervlaktewater aanwezig is. Het grootste deel van dit potentieel is echter niet winbaar omdat er geen gebouwen in de omgeving aanwezig zijn. Kaarten van het economisch winbaar potentieel geven de geschiktheid aan van oppervlaktewater om energie te winnen. Op de kaarten van het maatschappelijk winbaar potentieel is het economisch winbaar potentieel gecombineerd met enkele relevante randvoorwaarden en doelstellingen, te weten drinkwaterwinning, hittestress en waterkwaliteit.

Hieronder vindt u de potentieelkaarten: