Taakverdeling waterbeheer in Nederland

Het waterschap is niet de enige die gaat over water(beheer) in Nederland. Hieronder staat hoe de taken zijn verdeeld.

Taakverdeling waterbeheer Nederland
Organisatie Taken
Waterschap Schoon oppervlaktewater
Veilige dijken
Oppervlaktewaterpeil
Rioolwaterzuivering
Vaarwegbeheer
Gemeente Stedelijk grondwater
Afvoer van afval- en regenwater
Riolering
Putten en kolken
Waterleidingbedrijf Drinkwater
Provincie Zwemwater
Rijkswaterstaat (vaarweg)beheer van grote rivieren en kanalen