Taakverdeling waterbeheer in Nederland

Het waterschap is niet de enige die gaat over water(beheer) in Nederland. Hieronder staat hoe de taken zijn verdeeld.

Taakverdeling waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) Nederland
Organisatie Taken
Waterschap Schoon oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen)
Veilige dijken
Oppervlaktewaterpeil
Rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd)
Vaarwegbeheer (Aanleggen en instandhouden van voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water door de beroeps- en recreatievaart)
Gemeente Stedelijk grondwater
Afvoer van afval- en regenwater
Riolering
Putten en kolken
Waterleidingbedrijf Drinkwater
Provincie Zwemwater
Rijkswaterstaat (vaarweg)beheer van grote rivieren en kanalen